Dział Zarządzania Nieruchomościami / Pliki do pobrania

ZASADY WYKUPU KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH określa Uchwała nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmieniona Uchwałą NR 769/XLV/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 sierpnia 2022 r. oraz Zarządzenie Nr 3348/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie: ustalenia zasad składania i trybu rozpatrywania wniosków o wykup komunalnych lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

ZASADY SPRZEDAŻY KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Sprzedaż lokali mieszkalnych prowadzona jest:       1) w wyznaczonych budynkach         2) na rzecz najemców tych lokali

Warunki jakie musi spełniać Najemca:
1) brak zadłużenia z tytułu opłat związanych z najmem lokalu,
2)obowiązek pokrycia kosztów związanych z wykupem (koszty wyceny lokalu, koszty pozyskania dokumentów niezbędnych do dokonania sprzedaży lokalu),
3) przed dokonaniem wykupu musi zwrócić Miastu równowartość kwoty zgromadzonej przez Miasto na koncie funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej, w której się znajduje lokal.
4) na pozyskanie, remont lub przebudowę lokalu w okresie 15 lat przed dniem planowanej sprzedaży nie udzielono finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2020 r. poz. 508, z 2021 r. poz. 11, 223), które w przypadku zbycia lokalu podlegałoby obowiązkowi zwrotu (dodane Uchwałą RMP 588/2021 z 30.09.2021)


KOSZTY

Koszty wyceny – najemca wpłata do miasta kwoty wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego, z którym Miasto posiada zawartą umowę. W przypadku rezygnacji z wykupu już po dokonaniu przedmiotowej wyceny, wpłata ta nie podlega zwrotowi.
Koszty pozyskania dokumentów niezbędnych do dokonania sprzedaży lokalu – najemca uiszcza kwotę niezbędną do pokrycia tych kosztów, co zostaje określone w protokole uzgodnień, stanowiącym podstawę do dokonania sprzedaży lokalu.
Kwota zgromadzona przez Miasto na koncie funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej (w zakresie dotyczącym lokalu, o wykup którego najemca wnioskuje)  - przed dokonaniem wykupu, najemca musi zwrócić Miastu (jako dotychczasowemu właścicielowi lokalu) kwoty ww. funduszu remontowego wskazanej w protokole uzgodnień (są to środki wyliczone dla lokalu wg. stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego datę sporządzenia protokołu uzgodnień).
Protokół uzgodnień to dokument stanowiący podstawę do dokonania sprzedaży lokalu i jest ważny trzy miesiące od daty jego podpisania przez strony (najemcę i Miasto). Po tym terminie, w przypadku nie zawarcia aktu notarialnego, sprawę traktuje się jako rezygnację z wykupu.


BONIFIKATA
Prezydent Miasta upoważniony jest do udzielenia bonifikaty  procentowej od ustalonej w wycenie ceny lokalu. Procent bonifikaty zależy od okresu najmu sprzedawanego lokalu,.

Uchwałą Rady Miasta Płocka  Nr 769/XLV/2022 z 25.08.2022 roku wprowadzono następujące bonifikaty:
1) w przypadku najmu dłuższego niż 10 lat ale nie krótszego niż 20 lat - 15%,
2) w przypadku najmu dłuższego niż 20 lat ale nie krótszego niż 30 lat - 30%,
3) w przypadku najmu dłuższego niż 30 lat - 50%.

Bonifikaty te są pomniejszane o 10 %, jak nie zrzeknie się przysługującego mu roszczenia o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed 12 listopada 1994 r.
Bonifikat, udziela się tylko przy sprzedaży pierwszego lokalu. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim albo osób, które w takim związku ze sobą pozostawały, bonifikata może być udzielona tylko przy sprzedaży pierwszego lokalu na rzecz któregokolwiek z małżonków albo byłych małżonków, niezależnie od tego czy osoby te pozostawały wówczas w związku małżeńskim.
Najemcom lokali, o których mowa w art.218 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami[1], jeżeli okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 10 lat, Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 20%.
Natomiast, w przypadku osób, które wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art.691 Kodeksu cywilnego[2], do okresów najmu, o których mowa powyżej, dolicza się okres najmu poprzednich najemców lokalu.

BONIFIKATA NIE PRZYSŁUGUJE
1)    osobom, które posiadają tytuł prawny do innej nieruchomości lub udziału w nieruchomości położonej na terenie Gminy – Miasto Płock;
2)    osobom, które w okresie 5 lat od złożenia wniosku o wykup lokalu komunalnego posiadały tytuł prawny do nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeśli wartość nieruchomości lub udziału w nieruchomości przewyższa wartość wykupowanego lokalu obliczoną zgodnie ze wskaźnikiem przeliczeniowym wartości odtworzeniowej 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Województwa Mazowieckiego obowiązującym w dniu złożenia wniosku.

W Gminie-Miasto Płock funkcjonują zasady składania i tryb rozpatrywania wniosków o wykup komunalnych lokali:
1. wniosek należy  złożyć na przyjętym formularzu do komórki organizacyjnej UMP za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock (dalej : MZGM);
2. wniosek podlega wstępnej weryfikacji przez MZGM, pod kątem podstaw do dalszego procedowania w sprawie, MZGM opracowuje dokumentację dotyczącą budynku i lokalu oraz dokumenty niezbędne do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu (m.in. charakterystykę lokalu, rzuty lokalu i pomieszczenia przynależnego);
3. pozytywnie zweryfikowany wniosek z dokumentami, MZGM daje do UMP ( np. zlecenie wyceny lokalu, ustalenie ceny sprzedaży, przygotowanie dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy sprzedaży, umówienie terminu aktu notarialnego).

Na każdym etapie postępowania, najemca/wnioskodawca zobowiązany jest udzielać Administratorowi informacji i składać żądane dokumenty, które są niezbędne do realizacji jego wniosku, w tym  do ustalenia istotnych okoliczności związanych z nabyciem lokalu. Wniosek najemcy pozostawia się bez rozpoznania, w przypadku, gdy wnioskodawca w terminie 6 miesięcy od wyznaczonego terminu nie udzielił żądanych informacji, bądź nie przedłożył żądanych dokumentów.

W przypadku zamiany lokali nie sumuje się lat najmu obecnego i poprzedniego lokalu. Wniosek dotyczy konkretnego lokalu i tylko okres najmu tego lokalu jest brany pod uwagę.


W załączeniu pliki do pobrania.

 

Pobierz plik: Zarzadzenie nr 3348_17. Prezydenta Miasta Plocka z 21.06.2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu rozpatrywania wnioskow o wykup komunalnych lokali mieszkalnych.pdf

Pobierz plik: Wykaz budynkow w ktorych prowadzona jest sprzedaz lokali mieszkalnych.pdf

Pobierz plik: Załącznik nr 1 - wniosek o wykup lokalu gminnego - aktualny od 09.05.2024.pdf

Oświadczenie najemcy o adresie do korespondencji- dotyczy zasobu MZGM-TBS Sp. z o.o.

 

Pobierz plik: wzor oswiadczenia_o_adresie_do_korespondencji.pdfSzybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30