Dodatki mieszkaniowe / Wymagane dokumenty

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

WNIOSEK - pobierz >

2. Deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za ww. okres wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe.

DEKLARACJA - pobierz >

a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości przychodów brutto uzyskanych w okresie poprzednich trzech miesięcy (z zaznaczeniem odliczenia kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i chorobowe),

b) decyzje dotyczące świadczeń rodzinnych przyznawanych przez MOPS, decyzje, odcinki lub zaświadczenia potwierdzające wysokość renty, emerytury lub alimentów uzyskanych w okresie trzech poprzednich miesięcy,

c) osoba bezrobotna winna przedłożyć zaświadczenie z Miejskiego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, w przypadku osób bez prawa do zasiłku zaświadczenie z UMP o okresie rejestracji,

d) studenci i pełnoletni uczniowie szkół dziennych winni przedłożyć dokument, z którego wynika, że szkoła czy uczelnia mają charakter dzienny, studenci powinni dołączyć decyzje lub zaświadczenie o pobieraniu stypendium,

e) w przypadku osób przebywających w areszcie czy więzieniu wnioskodawca winien przedłożyć dokument o tym świadczący (wyrok, zaświadczenie),

f) w przypadku osób odbywających służbę wojskową wnioskodawca winien przedłożyć zaświadczenie,

g) w przypadku osób o niskich dochodach decyzje MOPS-u o zasiłkach stałych, celowych, okresowych,

h) decyzje z MOPS-u o zasiłkach rodzinnych i dodatkach dla samotnie wychowujących dzieci,

i) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy przedstawić decyzje o wpisie działalności do ewidencji gospodarczej, dokumenty świadczące o wysokości składki ZUS, dokumenty pozwalające określić dochód – dochód ten deklaruje osobiście osoba prowadząca działalność gospodarczą.


3. Wydatki mieszkaniowe (wydruk czynszu, rachunek za wodę, opłaty za ciepło) za miesiąc, w którym składany jest wniosek. Rodzaje wydatków stanowiących podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego:
- czynsz,
- opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
- odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
- inne, niż wymienione powyżej, opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
- opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
- wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Uwaga: Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

- wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokalten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
- opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:
- ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne. Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków, uwzględnia się tylko wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu.


4. W przypadku osób niepełnosprawnych, wymagających odrębnego pomieszczenia dokumentami wymaganymi jest orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (Płock, ul. Wolskiego 4).
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy potwierdzić we właściwym Rejonie Obsługi Mieszkańców posiadając aktualne zawiadomienie o wysokości czynszu oraz rachunek za wodę.


Druki wniosków i deklaracji można pobrać:

  •  na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka – www.plock.eu :

WNIOSEK - pobierz >

DEKLARACJA - pobierz >

lub osobiście:

  • Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3 tel. 24 367 15 93
  • Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych, pl. Dąbrowskiego 4, pokój nr 4, tel. 24 367 16 53, 24 367 16 54, 24 367 16 55
  • MZGM TBS Sp. z o.o. – Dział czynszów pokój nr 12 i 13, tel. 24 364 0312, 24 364 03 42, 24 364 03 13 oraz Dział organizacyjno-prawny pokój nr 2 tel. 24 364 03 16, 24 364 03 46

 

Więcej informacji:
Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30