Kariera

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru na stanowisko Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. Remontów

12.03.2024 | 14:21

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS sp. z o. o. w Płocku poszukuje kandydata na stanowisko : INSPEKTOR NADZORU/ SPECJALISTA DS. REMONTÓW

Opis stanowiska :

 1. planowanie robót remontowych i modernizacyjnych,

 2. przygotowywanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na roboty remontowe i modernizacyjne,

 3. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wyłonienia wykonawców prac projektowych i robót budowlanych,

 4. przygotowywanie umów z wykonawcami projektów i robót,

 5. weryfikacja dokumentacji projektowych pod względem obowiązujących przepisów i rozwiązań technicznych,

 6. formalno-prawne przygotowywanie remontów i modernizacji,

 7. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków,

 8. pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - inspektora nadzoru branży budowlanej,

 9. przygotowywanie planów remontów dla administrowanego zasobu.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy :

 1. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

 2. przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 3. minimum 2-letni staż pracy w dziale inwestycji, technicznym lub na stanowisku kierownika budowy, inspektora nadzoru, inżyniera budowy, itp.

 4. znajomość przepisów Ustawy prawo budowlane,

 5. umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,

 6. umiejętność obsługi komputera, tj. programów MS Office, NORMA.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem pracy :

 1. min. 2 letnia praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,

 2. umiejętność obsługi programów komputerowych MS Project

 3. znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

 4. prawo jazdy kategorii B,

 5. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość realizacji zadań.

Wymagane dokumenty :

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny,

 3. uprawnienia budowlane,

 4. aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 5. inne dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje kandydata,

 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach.

Termin i miejsce składania dokumentów :

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 31.03.2024 r. drogą e-mailową na adres: sekretariat@mzgm-plock.pl z dopiskiem : „Inspektor nadzoru/Specjalista ds. remontów”

W dokumencie Curriculum vitae powinna zostać zamieszczona następująca informacja:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej / przyszłych rekrutacji*, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Pobierz plik: Ogloszenie - inspektor nadzoru.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30