Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę wraz z dostawą ciepłomierzy lokalowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. w Płocku

04.07.2024 | 15:15

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wspólnoty Mieszkaniowe nieruchomości położonych w Płocku przy ulicy:

- Wańkowicza 54, 56, 58, 60, 62,

- Wańkowicza 50,

- Żyznej 39

w imieniu i na rzecz których działa zarządca Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A ogłasza wybór oferty na:

Wymianę wraz z dostawą ciepłomierzy lokalowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. w Płocku”.

I. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wraz z dostawą lokalowych liczników ciepła na liczniki Hydrocal M4 Radio firmy Bmeters w ilości : Część I Wspólnota Mieszkaniowa Wańkowicza 50		  - 18 szt. wraz z plombami SAF Dn15 Część II Wspólnota Mieszkaniowa Żyzna 39	 		  - 24 szt. wraz z plombami SAF Dn15 Część III Wspólnota Mieszkaniowa Wańkowicza 54,56,58,60,62 - 30 szt. wraz z plombami SAF Dn15 oraz wymianą zaworów odcinających i śrubunków w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (zostanie rozliczone powykonawczo) Dla każdej Wspólnoty mieszkaniowej zostanie zawarta odrębna umowa. Parametry liczników : Dn15, Q = 0,6 m3/h, nadawanie radiowe w standardzie OMS Wireless M-BUS, montaż na powrocie w budynkach ul. Wańkowicza 50, Żyzna 39, Wańkowicza 54-56 (11szt) i na zasileniu w budynkach Wańkowicza 58-62 (19szt) Zakres robót
 1. demontaż istniejących ciepłomierzy wraz ze sporządzeniem protokołów demontażu (nr lokalu, nr ciepłomierza, stan GJ),
 2. wykonanie dokumentacji fotograficznej demontowanych ciepłomierzy (widoczny musi być nr seryjny       i stan ciepłomierza),
 3. montaż ciepłomierzy w ilości określonej w przedmiocie zamówienia,
 4. oznakowanie ciepłomierzy zgodnie z numeracją lokali,
 5. zaplombowanie ciepłomierzy plombą SAF Dn15,

 6. sprawdzenie szczelności,

 7. wykonanie dokumentacji fotograficznej zamontowanych ciepłomierzy (widoczny musi być nr seryjny, stan ciepłomierza),

 8. sporządzenie protokołu montażu ciepłomierzy z pokwitowaniami lokatorów (nr lokalu, nr ciepłomierza, stan GJ),

 9. przekazanie zdemontowanych ciepłomierzy - ciepłomierze należy opisać i zapakować w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (adres budynku, nr lokali),

 10. sporządzenie listy nowych ciepłomierzy w formacie Excel z numerami lokali, numerami ciepłomierzy i stanami początkowymi ciepłomierzy zgodnie z instrukcją oprogramowania HYDROLINK firmy Bmeters.

II. Informacje ogólne:

Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części:

Część I Wspólnota Mieszkaniowa Wańkowicza 50

Część II Wspólnota Mieszkaniowa Żyzna 39

Część III Wspólnota Mieszkaniowa Wańkowicza 54,56,58,60,62

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca złoży ofertę na jednym Formularzu oferty na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części zamówienia lub na daną (jedną) część zamówienia: Część I Wspólnota Mieszkaniowa Wańkowicza 50, Część II Wspólnota Mieszkaniowa Żyzna 39, Część III Wspólnota Mieszkaniowa Wańkowicza 54,56,58,60,62

W przypadku złożenia oferty na wybraną Część zamówienia Wykonawca w formularzu oferty w pozostałym zakresie wpisuje „nie dotyczy”.

Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

III. Wykonawca udzieli gwarancji:

- na roboty związane z montażem 36 miesięcy

- na ciepłomierze 24 miesiące

IV. Termin realizacji:

- data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy

- data zakończenia: 20.09.2024 r.

V. Warunki udziału:

W postępowaniu w trybie wyboru oferty mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dostarczą niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

 1. Załącznik nr 1- wypełniony i podpisany Formularz oferty;

 2. Załącznik nr 2 - podpisana przez Wykonawcę klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 4. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż cena oferty brutto.

 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w trybie wyboru oferty albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia w trybie wyboru oferty. W tym przypadku do oferty winno zostać załączone pełnomocnictwo.

VI. Kryteria wyboru oferty

a) Cena - 100 %

b) Ocena ofert:

 • Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany odrębnie dla każdej Części tj. Część I Wspólnota Mieszkaniowa Wańkowicza 50, Część II Wspólnota Mieszkaniowa Żyzna 39, Część III Wspólnota Mieszkaniowa Wańkowicza 54,56,58,60,62.

 • Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje Cenę brutto wymiany ciepłomierzy z plombą SAF Dn15 wraz z dostawą złożonych na te same części:

 • za 18 szt. Część I Wspólnota Mieszkaniowa Wańkowicza 50

 • za 24 szt. Część II Wspólnota Mieszkaniowa Żyzna 39

 • za 30 szt. Część III Wspólnota Mieszkaniowa Wańkowicza 54,56,58,60,62

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock w Kancelarii - pokój nr 8 nie później niż do dnia 12.07.2024 r. do godz. 11:00

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Wymiana wraz z dostawą ciepłomierzy lokalowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. w Płocku” oraz „Nie otwierać przed 12.07.2024 r. godz. 12:00 ”.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock w dniu 12.07.2024 r. godz. 12:00

Wszelkich informacji udziela Lech Kosek pokój nr 22, tel 24 364 03 39 w godzinach od 7:30 do 15:30

oraz Dariusz Macion pokój nr 21, tel 364 03 40 w godzinach od 7:30 do 15:30

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru oferty bez podawania przyczyny.

 

Pobierz plik: umowa wspolnota.pdf

Pobierz plik: zalaczniki wspolnota.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30