Wybory ofert

Zapytanie ofertowe na budowę altany śmietnikowej w konstrukcji stalowej wraz z rozbiórką istniejącej przynależnej do budynku położonego przy ul. Dworcowej 6 w Płocku, na działce o nr ewid. 606/1

13.05.2024 | 12:57

Zapytanie ofertowe

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Dworcowej 6 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert na:

Budowę altany śmietnikowej w konstrukcji stalowej wraz z rozbiórką istniejącej przynależnej do budynku położonego przy ul. Dworcowej 6 w Płocku, na działce o nr ewid. 606/1.”

1. Termin realizacji: do uzgodnienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Rozbiórka istniejącej altany śmietnikowej wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki;

2) Przygotowanie podłoża pod montaż nowej altany śmietnikowej;

3) Dostawa i montaż nowej altany śmietnikowej – zgodnie z załączonym szkicem (Zał. Nr 5).


3. Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1);

  2. Złożenie oświadczeń na załączonym formularzu (zał. nr 2);

  3. Podpisanie klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO (zał. nr 3);

  4. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch prac o porównywalnym charakterze (zał. nr 4);

  5. Dokonanie wizji lokalnej miejsca montażu altanki śmietnikowej.

  6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w trybie wyboru oferty (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w trybie wyboru oferty i zawarcia umowy w sprawie postępowania w trybie wyboru oferty. W tym przypadku do oferty winno zostać załączone pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo musi zawierać:

- oznaczenie wyboru oferty, którego pełnomocnictwo dotyczy,

- oznaczenie Wykonawców występujących wspólnie,

- wskazywać Wykonawcę – pełnomocnika (lidera),

- zakres udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa wyżej zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Kryteria wyboru ofert:

cena 100%

5. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej jn. kopercie w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 27.05.2024 r. do godz. 10:00.OFERTA


Budowa altany śmietnikowej w konstrukcji stalowej wraz z rozbiórką istniejącej przynależnej do budynku położonego przy ul. Dworcowej 6 w Płocku, na działce o nr ewid. 606/1.”


Nie otwierać przed 27.05.2024 r., godz. 10:00

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno – Inwestycyjnego pod nr tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu lub odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Zal. 1 - altana smietnikowa - ul. Dworcowa 6.pdf

Pobierz plik: Zal. 2 - altana smietnikowa - ul. Dworcowa 6.pdf

Pobierz plik: Zal. 3 - altana smietnikowa - ul. Dworcowa 6.pdf

Pobierz plik: Zal. 4 - altana smietnikowa - ul. Dworcowa 6.pdf

Pobierz plik: Zal. 5 - altana smietnikowa - ul. Dworcowa 6.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30