Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

29.04.2024 | 14:21

O G Ł O S Z E N I E

O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Boryszewska 44B i 44C położonej w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych


Zakres robót obejmuje :

  • Demontaż istniejących wodomierzy 52 ZW i 72 CW

  • Montaż wodomierzy firmy Bmeters GSD8 ,JS-1,6 klasy R 100 z nakładkami radiowymi komunikacja WIRELESS MBUS OMS (otwarty protokół nadawania) wraz z plombowaniem – wszystkie materiały dostarcza wykonawca.

  • Spisanie protokółów zawierających numery i stan wodomierzy istniejących, numery i stan wodomierzy montowanych, numery nakładek radiowych i uzyskanie potwierdzającego podpisu lokatora

  • Sporządzenie listy odczytowej zamontowanych wodomierzy w oparciu o wytyczne producenta (instrukcja Hydrolink w załączeniu)


ZESTAWIENIE WODOMIERZY


Urządzenie

Boryszewska 44 B

Boryszewska 44C

Ogółem

I klatka

II klatka

III klatka

Razem

I klatka

II klatka

Razem

Wodomierz zimnej wody (w szafce)

12

12

12

36

8

8

16

52

Wodomierz ciepłej wody w szafce

4

0

4

8

8

8

16

24

Wodomierz ciepłej wody w lokalu

12

12

8

32

8

8

16

48Oferty przekazane będą w zamkniętych kopertach Zarządowi Wspólnoty który dokona wyboru wykonawcy. W ofercie poza ceną wymiany należy określić możliwy termin realizacji.

W ofercie prosimy o podanie ceny jednostkowej wymiany lokalowego zaworu odcinającego kulowego Dn15 przed wodomierzem (ewentualne roboty dodatkowe rozliczane powykonawczo)

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 16.05.2024r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

 

Pobierz plik: hydrolink.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30