Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany pionów ciepłej wody i cyrkulacji w budynku ul. Boryszewska 44B w Płocku

29.04.2024 | 14:19

                                                                            OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Boryszewska 44B i 44C położonej w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie wymiany pionów ciepłej wody i cyrkulacji w budynku ul. Boryszewska 44B w Płocku

OPIS PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA

Budynek ul. Boryszewska 44B jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony, trzy klatkowy. Ilość lokali

36 (3 lokale na kondygnacji). Piony ciepłej wody i cyrkulacji wykonane z rur PP zgrzewanych

znajdują się w szafkach na klatkach schodowych. Z uwagi na znaczną awaryjność pionów przewiduje

się ich wymianę na rury PP zgrzewane PN20 typu Stabi Glass od zaworów na pionach w piwnicy

włącznie do zaworów przed wodomierzami włącznie oraz podłączenie w szafkach odgałęzień ciepłej

wody i cyrkulacji do instalacji lokalowych (8 szt wodomierzy ciepłej wody jest w szafkach na

klatkach schodowych, 32szt wodomierzy typu NK w lokalach). Z uwagi na ciasną zabudowę

rurociągów CO, CW i ZW w szafkach zaleca się przed złożeniem oferty dokonanie wizji w terenie w

celu precyzyjnego oszacowania pracochłonności robót (klucze do szafek są w posiadaniu lokatorów).

Oferty przekazane będą w zamkniętych kopertach Zarządowi Wspólnoty który dokona wyboru wykonawcy. W ofercie poza ceną wymiany należy określić możliwy termin realizacji.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 16.05.2024r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30