Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wiaty na rowery wraz z wyposażeniem, rynną dachową, rurą spustową i wykonaniem dojścia - budynek przy ul. Bartniczej 6 w Płocku

21.03.2024 | 14:20

Płock dn.21.03.2024r.

Ogłoszenie o wyborze ofert

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bartniczej 6, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert

na wykonanie zgodnie z dokumentacją, wiaty na rowery wraz z wyposażeniem, rynną dachową, rurą spustową i wykonaniem dojścia na fragmencie działki przynależnej do budynku przy ul. Bartniczej 6 w Płocku

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Zakres robót :

  1. zgodnie z dokumentacją i przedmiarem (Zał 3a i 3b)

  2. montaż wyposażenia, rynny dachowej, rury spustowej

  3. wykonanie dojścia do altanki śmietnikowej

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym ( zał. nr 1)

  2. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru, wizji lokalnej i ustaleń z Zarządem Wspólnoty

  3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. nr 2)

  4. Dokonanie wizji lokalnej działki przynależnej do budynku Bartnicza 6 w obecności Zarządu Wspólnoty – tel. 518-267-377

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 12.04.2024 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe tj. uwzględniające wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Bartnicza 6, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24 364-03-39 w godzinach pracy od 800 do 1500 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Bartnicza 6 wiata - formularz ofertowy Zal 1 .doc

Pobierz plik: Bartnicza 6 wiata - wykaz robot Zal 2.doc

Pobierz plik: Bartnicza 6 wiata projekt Zal 3a.pdf

Pobierz plik: Bartnicza 6 wiata przedmiar Zal 3b.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30