Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie instalacji c.o. oraz rozbudowę węzła cieplnego w budynku przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku

05.03.2024 | 13:56

O G Ł O S Z E N I E

                           O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialna 3 , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku

ogłasza wybór ofert

na wykonanie instalacji c.o. oraz rozbudowę węzła cieplnego w

budynku przy ul. Kolegialna 3 w Płocku


Opis przedmiotu zamówienia

Nieruchomość ul. Kolegialna 3 składa się z budynku frontowego i trzech oficyn. Powierzchnia użytkowa łącznie wynosi 1887,02 m2 (32 lokale mieszkalne i 4 lokale użytkowe). W budynku jest węzeł cieplny zabezpieczający ogrzewanie lokali użytkowych i dwóch lokali mieszkalnych. Inwestor przewiduje wykonanie instalacji c.o. w całej nieruchomości i rozbudowę węzła cieplnego w zakresie układu c.o.

Inwestor planuje zastosowanie grzejników Purmo i rur stalowych łączonych na zaciski technologii Kan-therm Steel w lokalach. W piwnicach i na klatkach schodowych rurociągi w technologii PP Glass. Każdy lokal wyposażony będzie w licznik ciepła usytuowany na klatce schodowej. Inwestor przewiduje zastosowanie liczników Bmeters typ Hydrocal M4 radio nadawanie radiowe w standardzie OMS Wireless M-BUS.

Kosztorys instalacji c.o. należy sporządzić w rozdziale na część wspólną instalacji (poziomy, piony, liczniki) i instalacje lokalowe.

Wycenę węzła cieplnego należy sporządzić przy założeniu że wykonany zostanie tylko układ centralnego ogrzewania (węzeł jednofunkcyjny)

Termin realizacji : do 20 maja 2025 roku

Warunki udziału :

1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu – zał. nr.1

2. Zapoznanie się z załączoną dokumentacją (zał nr 2 i 3) i sporządzenie kosztorysów

ofertowych metodą kalkulacji uproszczonej.

3. Załączenie dokumentu w sprawie doświadczenia zawodowego – minimum 2 roboty o

porównywalnym zakresie wykonane w ciągu ostatnich trzech lat – zał. Nr 4

4. Załączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (n.p. KRS lub CEIDG)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 25.03.2024 r. do godz. 10:00. W ofercie należy określić możliwy termin realizacji robót.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Techniczno - Inwestorskiego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 .

 

Pobierz plik: zal 1 formularz oferty.pdf

Pobierz plik: kolegialna 3 c.o nakladzy.ATH

Pobierz plik: wezel- kolegialna 3 nakladczy.ATH

Pobierz plik: Kolegialna 3 Projekt wezla cieplnego.zip

Pobierz plik: kolegialna3 instalacja co.zip

Pobierz plik: zal 4 wykaz robot.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30