Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę wodomierzy lokalowych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Słodowej 4 w Płocku

26.01.2024 | 14:41

OGŁOSZENIE   O  WYBORZE  OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Słodowej 4 w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych


Zakres robót obejmuje :

  • Demontaż istniejących wodomierzy 296 szt (148 szt zw i 148 szt cw)

  • Montaż 296 szt (148 szt zw i 148 szt cw) wodomierzy firmy BMeters GSD8, JS-1,6 klasy R 100 z nakładkami radiowymi komunikacja WIRELESS MBUS OMS (otwarty protokół nadawania) wraz z plombowaniem – wszystkie materiały dostarcza wykonawca.

  • Spisanie protokółów zawierających numery i stan wodomierzy istniejących, numery i stan wodomierzy montowanych, numery nakładek radiowych i uzyskanie potwierdzającego podpisu lokatora

  • Sporządzenie listy odczytowej zamontowanych wodomierzy w oparciu o wytyczne producenta (dostarczane przy zakupie wodomierzy)


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 15.02.2024r. do godz. 1000. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

W ofercie prosimy o podanie ceny jednostkowej wymiany lokalowego zaworu odcinającego kulowego Dn15 przed wodomierzem (ewentualne roboty dodatkowe rozliczane powykonawczo).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 730 do 1530 .

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30