Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Borowicka 3 administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku

06.12.2022 | 15:04

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej

Borowicka 3

ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie:

Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Borowicka 3 administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”.

 1. Informacje ogólne

 1. Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa Borowicka 3 w imieniu i na rzecz której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,

ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, tel: 24 364-03-10, fax: 24 3634-03-11, www.mzgm-plock.pl

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami na etapie składania ofert:

Stanisław Goździkowski, ul. Henryka Sienkiewicza 13A, pokój nr 22, tel. 24 364-03-39.

Materiały dotyczące Zapytania ofertowego udostępnione są na stronie internetowej zamawiającego: www.mzgm-plock.pl, można je również odebrać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 22 II p. codziennie w godz. 7:30- 15:30.

 1. Tryb udzielania zamówienia

Niniejsze zamówienie udzielone będzie na podstawie decyzji Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Borowicka 3

 1. Informacje szczegółowe


 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Borowicka 3 administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku. Zakres prac niezbędnych do wykonania usługi przedstawiony został w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia i zakończenia usługi będzie ustalony indywidualnie przez Zarząd Wspólnoty.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu w zakresie dokumentów i oświadczeń

a. Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia o wyborze oferty, cena jednostkowa przemnożona przez powierzchnię do konserwacji).

Opakowany formularz ofertowy w zamkniętej kopercie opisanej nazwą Wspólnoty Mieszkaniowej.

b. Potwierdzony zakres prac (załącznik nr 1 do ogłoszenia o wyborze oferty).

c. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej budynku wg załącznika nr 2.2 do zapytania ofertowego.

d. Zaparafowany przez Wykonawcę wzór Umowy wraz z załącznikami (załącznik nr 4 do zapytania

ofertowego)

e. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert.

f. Świadectwa kwalifikacyjne:

-min.1 świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji uprawniające do eksploatacji

urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych .

g. Opłacona polisa na kwotę nie niższą niż 100 000 zł, a w przypadku jej braku inny dokument

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Uwaga: Warunkiem zawarcia umowy będzie dostarczenie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

 • Ofertę należy sporządzić na załączonym do ogłoszenia o wyborze oferty Formularzu ofert.

 • Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Podstawą do wyliczenia ceny jest powierzchnia do konserwacji wskazana w formularzu ofert .

W formularzu ofert Wykonawca wpisuje stawkę za konserwację (łącznie z pogotowiem) za m2 powierzchni za 1 m-c netto,

Ceny muszą być podane cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb

Cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty (formularze ofert) należy umieścić w zamkniętej jednej kopercie opatrzonej adnotacją:

Wybór ofert na wykonanie konserwacji i usuwania awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 7 administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”, załączając jeden komplet dokumentów, o których mowa w pkt. 3, należy złożyć w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o., ul Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż do dnia: 22.12.202 r. do godz. 10:00.

 1. Zakończenie postępowania

Złożone w trakcie postępowania oferty zostaną następnie przedłożone Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej, która ostatecznie dokona wyboru Wykonawców usługi.

Z wyłonionym Wykonawcą zawarta zostanie Umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o wyborze oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Zalacznik nr 1 - Borowicka 3 - zakres konserwacji.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 2 - Borowicka 3 - formularz ofertowy.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 2.2 - Borowicka 3 - oswiadczenie wizja lokalna.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 4 - Borowicka 3 - wzor umowy.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 5 - Borowicka 3 - instrukcja do umowy.pdf

Pobierz plik: zalacznik nr 6 - Borowicka 3 - zalaczniki do umowy.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30