Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach gminnych administrowanych przez MZGM TBS sp. z o.o. w Płocku

28.11.2022 | 09:50

Płock, dn. 28.11.2022 r

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając jako Administrator w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku reprezentującego Gminę – Miasto Płock, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach gminnych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o. o. w Płocku

Termin realizacji: od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Warunki udziału:

  1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał 1)

  2. Złożenie potwierdzonych kopii uprawnień budowlanych o specjalności elektrycznej oraz kopi aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  3. Złożenie dokumentów potwierdzających prawidłowe i rzetelne wykonywanie nadzoru elektrycznego przez co najmniej trzy lata w budynkach o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 50.000 m2 w ciągu ostatnich pięciu lat (przed upływem terminu składania ofert) - Zał 3

  4. Zapoznanie się z zakresem prac (zał. 2)

Kryteria wyboru ofert:

cena 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba MZGM TBS sp. z o.o. Płock, ul. Sienkiewicza 13A, pokój nr 8, nie później niż do dnia 05.12.2022 r. do godz. 12:00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: Prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach gminnych administrowanych przez MZGM TBS sp. z o. o. w Płocku Nie otwierać przed dniem 05.12.2022 r. godz. 13:00.”

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2022 r. o godz. 13:00.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, otwarcie ofert będzie przeprowadzone bez obecności Wykonawców. Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty zostanie opublikowane na stronie internetowej www.mzgm-plock.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno–Inwestycyjnego pod nr tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od 07:30 do 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Nadzor elektryczny 23 formularz Zal 1.pdf

Pobierz plik: Nadzor elektryczny 23 zakres Zal 2.pdf

Pobierz plik: Nadzor elektryczny 23 - wykaz uslug - zal 3.pdf

Pobierz plik: Nadzor elektryczny 23 - klauzula informacyjna RODO Zal 4.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30