Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących własność i współwłasność Gminy-Miasto Płock...

28.11.2022 | 09:36

Płock, 28.11.2022 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Gmina - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1, posiadająca NIP 774-31-35-712, REGON 611016086, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, posiadającego NIP 774-32-28-081, REGON 364131770, w imieniu którego jako Administrator działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000154882, posiadający NIP: 774-24-73-542, REGON: 610260915, kapitał zakładowy w wysokości 44.353.500,00 zł, ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie:

Utrzymania i zapewnienia sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących własność i współwłasność Gminy-Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie ZBK, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku”

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem usługi jest utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących własność i współwłasność Gminy-Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie ZBK, administrowanych przez MZGM – TBS sp. z o. o. w Płocku” – zgodnie z niżej określonym zakresem prac usług kominiarskich w budynkach wykazanych w Załączniku nr 3-1, poprzez systematyczne wykonywanie czynności polegających na:

 1. Okresowym usuwaniu zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719):

  1. z przewodów urządzeń opalanych paliwem stałymco najmniej raz na 3 miesiące w okresie obowiązywania umowy, przy czym w zakresie tego usuwania jest czyszczenie przewodu na całej długości od podłączenia urządzenia (piec kaflowy lub inny opalany paliwem stałym – rozumiany ogólnie jako palenisko) do wylotu komina i wybranie sadzy z drzwiczek wyciorowych - UWAGA: Po przeprowadzeniu okresowego czyszczenia, pracownik obsługi kominiarskiej obowiązany jest wybrać sadzę z przewodów kominowych oraz pozamykać dolne otwory do czyszczenia.

  1. z przewodów urządzeń opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej raz na 6 miesięcy w okresie obowiązywania umowy przy czym w zakresie tego usuwania jest czyszczenie przewodu na całej długości od podłączenia urządzenia do wylotu komina i wybranie sadzy z drzwiczek wyciorowych

  2. z przewodów wentylacyjnychco najmniej raz w roku w okresie obowiązywania umowy.

Po każdym okresowym czyszczeniu kominów: przewodów kominowych dymowych i spalinowych, uprawniony pracownik obsługi kominiarskiej sporządza protokół z dokonania okresowego czyszczenia.

UWAGA: W ramach powierzonych obowiązków nie wymagane jest czyszczenie pieców kaflowych lub innych urządzeń opalanych paliwem stałym, które zgodnie z art. 6B rozdział 2 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21.06.2001 r., jest po stronie najemcy lokalu.

 1. Okresowej kontroli polegającej na sprawdzaniu stanu technicznego przewodów kominowych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (DZ. U. Nr 89 z 1994 r. poz.414 z późniejszymi zmianami), co najmniej raz w okresie obowiązywania umowy, przeprowadzonej przy pomocy aerometru, zakończonej wydaniem protokółu z kontroli sprawności przewodów, potwierdzonego listą z podpisami użytkowników lokali (wymagane jest przeprowadzenie okresowej kontroli w ilości minimum 75 % lokali w danym budynku).

 1. Innych usługach zleconych dotyczących:

  1. Udrożnienia przewodu kominowego (zagruzowanie lub ptasie gniazda)

  2. Przełączenia nieprawidłowych podłączeń do innych przewodów

  3. Wstawienia drzwiczek rewizyjnych kontrolno – wycierowych,

  4. Osadzenia kratki wentylacyjnej

  5. Zamontowania nasady kominowej na przewodzie dymowym (flugara na kominie), z zastosowaniem materiału Wykonawcy.

  6. Wydawania pozaumownych opinii kominiarskich dotyczących przewodów wentylacyjnych i dymowych.

  7. Innych prac związanych z prawidłowym utrzymaniem przewodów dymowych i wentylacyjnych, nie ujętych wyżej.

UWAGA: montaż turbowentów (nasad kominowych na przewodach wentylacyjnych) nie stanowi przedmiotu zamówienia i w przypadku konieczności montażu takiego urządzenia, będzie zlecany osobno.

Termin realizacji.

 1. Termin rozpoczęcia: 01.01.2023 r.

 2. Wymagany termin zakończenia: 31.12.2023 r.

Warunki udziału.

W postępowaniu w trybie wyboru oferty mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dostarczą niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty (Zał. 1)

 2. Zapoznanie się z zakresem usług (Zał. 2)

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 6. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowej usługi, w tym co najmniej dwiema, posiadającymi Świadectwo mistrza bądź czeladnika kominiarskiego, (Załącznik nr 4).

 7. Wzór umowy zaparafowany przez Wykonawcę, (Załącznik nr 3)

 8. Świadectwo mistrza kominiarskiego.

 9. Podpisana przez Wykonawcę Klauzula Informacyjna z Art. 13 RODO, (Załącznik nr 5).

 10. W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w trybie wyboru oferty albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wymaga się, aby każdy z Wykonawców występujących wspólnie złożył dokumenty określone w punkcie 2, 3 i 4.

UWAGA: Warunkiem zawarcia umowy będzie dostarczenie opłaconej polisy na kwotę nie niższą niż 30 000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Kryteria wyboru oferty.

 1. Kryteria oceny ofert: - cena – 100 %

 2. Ocena ofert:

Wartość wag oraz cen jednostkowych dla zakresów pkt 1, 2 i 3 z opisu przedmiotu zamówienia przyjętych w ramach kryterium ceny do obliczenia punktacji dla oferty

A - 60 - dla pkt 1

B - 10 - dla pkt 2

C - 20 - dla pkt 3.1÷ 3.6

D - 10 - dla pkt 3.7

A - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu, jak niżej:

A 1 - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu wentylacyjnego

A 2 - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu dymowego

A 3 - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu spalinowego dla budynków ROM 3: Bukowa 40, Popłacińska 42, Słoneczna 62, Zielona 40, Kilińskiego 8a, i Warszawskiej 5 - łącznie 6 szt. przewodów.

B - cena jednostkowa za sprawdzenie jednego przewodu, jak niżej:

B 1 - cena jednostkowa za sprawdzenie 1 przewodu wentylacyjnego

B 2 - cena jednostkowa za sprawdzenie 1 przewodu dymowego

B 3 - cena jednostkowa za sprawdzenie 1 przewodu spalinowego

C - ceny za wykonanie prac dla pkt od 3.1 do 3.6 oraz stawka wraz z narzutami dla pkt 3.7

C 3.1 udrożnienie przewodu kominowego (zagruzowanie lub ptasie gniazda),

C 3.2 przełączenie nieprawidłowych podłączeń do innych przewodów,

C 3.3 wstawienie drzwiczek rewizyjnych kontrolno – wycierowych,

C 3.4 osadzenie kratki wentylacyjnej,

C 3.5 zamontowanie flugara na kominie – z zastosowaniem materiału Wykonawcy,

C 3.6 wydanie poza umownych opinii kominiarskich dotyczących przewodów wentylacyjnych i dymowych (również w przypadku nieuzasadnionych wezwań przez użytkowników lokali)

C 3.7 inne prace związane z prawidłowym utrzymaniem przewodów dymowych i wentylacyjnych, nie ujęte wyżej.

Suma C – dodane powyższe ceny jednostkowe (1+2+3+4+5+6 +7)

Sposób wyliczenia punktacji ofert dla poszczególnych części zamówienia jest przedstawiony w Załączniku nr 2


Oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100.

Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca podaje ceny jednostkowe w Formularzu oferty za:

A - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu, jak niżej:

A 1 - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu wentylacyjnego

A 2 - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu dymowego

A 3 - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu spalinowego dla budynków ROM-3 tj. Bukowa 40, Popłacińska 42, Słoneczna 62, Zielona 40 i Kilińskiego 8a, łącznie 5 szt. przewodów

B - cena jednostkowa za sprawdzenie jednego przewodu, jak niżej:

B 1 - cena jednostkowa za sprawdzenie 1 przewodu wentylacyjnego

B 2 - cena jednostkowa za sprawdzenie 1 przewodu dymowego

B 3 - cena jednostkowa za sprawdzenie 1 przewodu spalinowego

C - ceny za wykonanie prac dla pkt od 1) do 6) oraz stawka wraz narzutami dla pkt 7):

  1. udrożnienie przewodu kominowego (zagruzowanie lub ptasie gniazda),

  2. przełączenie nieprawidłowych podłączeń do innych przewodów,

  3. wstawienie drzwiczek rewizyjnych kontrolno – wyciorowych,

  4. osadzenie kratki wentylacyjnej,

  5. zamontowanie flugara na kominie – z zastosowaniem materiału Zamawiającego,

  6. wydanie poza umownych opinii kominiarskich dotyczących przewodów wentylacyjnych i dymowych (również w przypadku nieuzasadnionych wezwań przez użytkowników lokali).

  7. innych prac związanych z prawidłowym utrzymaniem przewodów dymowych i wentylacyjnych, nie ujętych wyżej.

Materiały dotyczące postępowania udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego:

www.mzgm-plock.pl

Miejsce i termin składania ofert

Siedziba MZGM TBS sp. z o.o., Płock, ul. Sienkiewicza 13A, pokój nr 8 nie później niż do dnia 05.12.2022 r. do godz. 12:00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na wykonanie usługi w zakresie utrzymania i zapewnienia sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących własność i współwłasność Gminy-Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie ZBK, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku

Nie otwierać przed dniem 05.12.2022 r. do godz. 13:00

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, rozpatrywanie ofert będzie przeprowadzone bez obecności wykonawców, przez komisję złożoną z uprawnionych pracowników Działu Techniczno – Inwestycyjnego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2022 r. o godz. 13:00. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail'ową.

Umowa.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa. Wzór umowy w załączeniu (Załącznik Nr 3).

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno - Inwestycyjnego, ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, pok. nr 22, tel. (24) 364 03 25 w godz. 7:30 – 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Uslugi kominiarskie 23 - formularz Zal 1.pdf

Pobierz plik: Uslugi kominiarskie 23 - zakres - Zal 2.pdf

Pobierz plik: Uslugi kominiarskie 23- wzor umowy - Zal 3.pdf

Pobierz plik: Uslugi kominiarskie 23 - oswiadczenie - Zal 4.pdf

Pobierz plik: Uslugi kominiarskie 23 - wykaz budynkow - Zal 3-1.pdf

Pobierz plik: Uslugi kominiarskie 23 - klauzula informacyjna RODO Zal 5.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30