Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na „Inwentaryzacja przewodów kominowych, wykonanie okładzin z blachy na kominach oraz montaż obrotowych nasad kominowych (tzw. turbowentów) w budynku położonym przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Płocku”

29.07.2022 | 13:41

                                                                               OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT


Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na:

Inwentaryzacja przewodów kominowych, wykonanie okładzin z blachy na kominach oraz montaż obrotowych nasad kominowych (tzw. turbowentów) w budynku położonym przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Płocku

Termin realizacji: sierpień - wrzesień 2022 r.

Zakres prac :

1. Wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych wraz z określeniem ilości przewodów czynnych;

2. Określenie (na podstawie inwentaryzacji) ilości nasad kominowych (tzw. Turbowentów) koniecznych do montażu na kanałach kominowych;

3. Przygotowanie kominów do montażu obudowy z blachy stalowej powlekanej, w tym skucie luźnych tynków wraz z odtworzeniem, drobne naprawy podłoża, zaślepienie bocznych otworów, wykucie otworów w czapach kominowych (jeśli zaistnieje taka konieczność);

4. Naprawy istniejących czap kominowych wraz z ułożeniem izolacji;

5. Obłożenie czap kominowych oraz kominów blachą powlekaną (na konstrukcji drewnianej);

6. Inne roboty towarzyszące, w tym rusztowania, wniosek o zajęcie pasa drogowego itp.

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1).

  2. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch prac o porównywalnym charakterze (zał. nr 2).

    3. Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót i złożenie oświadczeń (zał. nr 3).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej jn. kopercie w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 05.08.2022 r. do godz. 10:00.Inwentaryzacja przewodów kominowych, wykonanie okładzin z blachy na kominach oraz montaż obrotowych nasad kominowych (tzw. turbowentów) w budynku położonym przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Płocku


Nie otwierać przed dniem 05.08.2022 r. do godz. 10.15”


Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy.

 

Pobierz plik: Zal 1 - druk oferty - Obroncow Westerplatte 10.pdf

Pobierz plik: Zal 2 - wykaz robot - Obroncow Westerplatte 10.pdf

Pobierz plik: Zal 3 - oswiadczenie wykonawcy - Obroncow Westerplatte 10.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30