Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu kominów budynku położonego przy ul. Bielskiej 51A w Płocku

31.05.2022 | 12:29

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Bielskiej 51A w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na:

Wykonanie remontu kominów budynku położonego przy ul. Bielskiej 51A w Płocku

Termin realizacji: czerwiecwrzesień 2022 r.

Zakres prac :

Zgodnie z załączonym projektem

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1).

  2. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch prac o porównywalnym charakterze (zał. nr 2).

  3. Dokonanie wizji lokalnej;

  4. Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót i złożenie oświadczeń (zał. nr 3).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej jn. kopercie w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 14.06.2022 r. do godz. 10:00.Wykonanie remontu kominów budynku położonego przy ul. Bielskiej 51A w Płocku


Nie otwierać przed dniem 14.06.2022 r. do godz. 10.15”


Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy.


Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno – Inwestycyjnego pod nr tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu lub odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Formularz ofertowy - remont kominow - Bielska 51A.pdf

Pobierz plik: Oswiadczenie wykonawcy - remont kominow - Bielska 51A.pdf

Pobierz plik: Projekt kominy Bielska 51A.pdf

Pobierz plik: Wykaz robot - remont kominow - Bielska 51A.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30