Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę instalacji głównych WLZ, instalacji oświetleniowej i przyzewowej na klatkach schodowych i instalacji oświetleniowej głównych ciągów piwnicznych i w boksach piwnicznych w budynku

23.05.2022 | 13:51

                                                      OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasnej 17, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wymianę instalacji głównych WLZ, instalacji oświetleniowej i przyzewowej na klatkach schodowych i instalacji oświetleniowej głównych ciągów piwnicznych i w boksach piwnicznych w budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

Termin realizacji: do dnia 28.10.2022.

Zakres robót :

Wymiana instalacji głównych WLZ na klatkach schodowych, wymiana WLZ od złącza kablowego do głównej rozdzielnicy, remont rozdzielnic głównych, administracyjnych i licznikowych, wymiana WLZ mieszkaniowych, wymiana instalacji oświetleniowej i przyzewowej klatek schodowych i wymiana instalacji oświetleniowej głównych ciągów piwnic i boksów piwnicznych w budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku.

Ostateczny zakres prac ustalić z przedstawicielem Inwestora Panem Adamem Kubiakiem podczas wizji lokalnej.

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1)

  2. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru, wizji lokalnej i ustaleń

  3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  4. Dokonanie wizji lokalnej budynku Jasna 17 – przedstawiciel administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Pan Adam Kubiak, tel. 512091549

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 22.06.2022 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-3640339 i Pan Adam Kubiak, tel. 512091549 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Wykonawcy, którzy złożą ofertę proszeni są o potwierdzenie złożenia wysyłając SMS na numer 501208261.

Kryteria, które będzie brał pod uwagę Zarząd Wspólnoty przy wyborze oferty:

  1. krótki czas realizacji – najpóźniej 28.10.2022

  2. doświadczenie na rynku – minimum 5 lat

  3. gwarancja – minimum 60 miesięcy, przed upływem terminu gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do dokonania przeglądu gwarancyjnego

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: formularz oferty Jasna 17.pdf

Pobierz plik: przedmiar Jasna 17.pdf

Pobierz plik: zal 2 - Jasna 17 - wykaz robot.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30