Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu budynku zabytkowego przy ul. Grodzkiej 14 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

18.05.2022 | 12:37

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Grodzkiej 14 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu budynku zabytkowego przy ul. Grodzkiej 14 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Termin realizacji: do 30.10.2022 r.

Warunki udziału:

    1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał. Nr 1)
    2. Załączenie do oferty aktualnych kserokopii uprawnień projektanta oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
    3. Dokonanie wizji lokalnej budynku

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu polegającego na zabezpieczeniu antykorozyjnym i malowaniu bez zmiany kolorystyki połaci dachowej z blachy ułożonej na rąbek stojący, montażu nowego pasa nadrynnowego od strony południowej budynku oraz wymianie ławy kominiarskiej.
2) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę na podstawie decyzji konserwatorskiej nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. oraz udzielonego pełnomocnictwa.
Budynek mieszkalno-usługowy podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 693/1 przy ul. Grodzkiej 14, posiadający indywidualny wpis do rejestru zabytków pod nr 216/1305W (data wpisu 22.05.1975 r.).

Kryteria wyboru ofert:

100% cena

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 26.05.202 r. godz.11.00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:
„Oferta na wykonanie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu budynku zabytkowego przy ul. Grodzkiej 14 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nie otwierać przed dniem 26.05.2022 r. do godz. 11:00.”
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną przekazane członkom Wspólnoty Mieszkaniowej. Wszelkich informacji udziela Tomasz Miecznik tel. 24 364 03 27 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: ogloszenie.pdf

Pobierz plik: formularz_grodzka14.odt

Pobierz plik: decyzja konserwatorska.pdf

Pobierz plik: program.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30