Wybory ofert

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług ogrodniczo – porządkowo – konserwacyjnych na terenie przy ul. Żyznej 39

18.05.2022 | 09:39

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku   przy ul. Żyznej 39 w imieniu której działa Zarządca Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie:

usługi ogrodniczo – porządkowo – konserwacyjnej na  terenie  położonym w Płocku przy ul. Żyznej 39, będącego własnością Wspólnoty Mieszkaniowej, na działce o numerze ewidencyjnym 3690/8

I.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  usługa  ogrodniczo – porządkowo - konserwacyjna polegająca na kompleksowej pielęgnacji, konserwacji i utrzymaniu zieleni  na terenie położonym w Płocku przy ul. Żyznej 39

Zakres ilościowy i rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje następujące prace:
    1.  koszenie trawy  na trawnikach o powierzchni 830 m2 wraz z wywozem i utylizacją resztek roślinnych  
    2.  wykonanie nawożenia trawników
    3.  wykonanie oprysku trawników  środkami chwastobójczymi
    4. wykonanie oprysku krzewów i drzew liściastych  środkami grzybobójczymi i owadobójczymi
    5. wykonanie oprysku krzewów i drzew  iglastych w tym thuj środkami grzybobójczymi i owadobójczymi
    6. wykonanie nawożenia drzew i krzewów
    7. cięcie  i pielenie żywopłotu  
    8. pielenie rabat, prace pielęgnacyjne roślin: przegląd drzew i krzewów , cięcie pielęgnacyjne i formujące  drzew i krzewów zgodnie ze sztuką ogrodniczą polegającą na :wykonaniu cięć krzewów :
       a) cięcia pielęgnacyjne - usunięcie suchych, uszkodzonych i chorych pędów krzewów,
       b) cięcia korygujące, wykonane w celu ograniczenia wielkości krzewu (skrócenie pędów, utrzymanie zwartej i regularnej formy krzewu),
       c) cięcia formujące – skracanie przyrostów dla nadania krzewom odpowiedniego kształtu. Krzewy o ozdobnych kwiatach pojawiające się na ubiegłorocznych pędach należy ciąć po przekwitnieniu,
       d) cięcia odmładzające krzewów,
       e) uporządkowaniu terenu po wykonaniu prac,
       f) wywozie i przekazaniu wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadów do  zagospodarowania.
    9. bieżący przegląd systemu nawadniającego
    10.  uruchomienie automatycznego systemu nawadniającego wiosną
    11.  wyłączenie automatycznego systemu nawadniającego jesienią
    12.  wykonanie areacji trawników
    13.  grabienie liści wraz z wywozem i utylizacją  (jesienią)
    14.  oczyszczenie Thui „Smaragd” z brązowych igieł wraz z wywozem i utylizacją resztek roślin
Zakres ilościowy i rzeczowy przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 2 -oferta cenowa  do zaproszenia.

II. Termin wykonania:

    • termin rozpoczęcia:  w dniu podpisania umowy
    • Rozpoczęcie prac objętych niniejszą umową będzie uzależnione od panujących warunków atmosferycznych. Optymalnym terminem będzie wczesna wiosna, gdy zrobi się ciepło i nie grożą już silniejsze przymrozki. Wykonawca wskaże datę rozpoczęcia prac, która zostanie zaakceptowana przez strony umowy.

III. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
    1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie,
    2. posiadania wiedzy i doświadczenia  -potwierdzonych referencjami należytego wykonania usługi,
    3. dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do należytej realizacji usługi,
    4. posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż cena oferty. W przypadku opłacenia składki polisy w ratach Wykonawca załącza dowód opłacenia rat polisy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

    1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 1 do zaproszenia oraz Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia.
    2. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy, jako załączniki do oferty kopie dokumentów, każda zapisana strona kopii musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
    3. Pełnomocnictwo do  podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej.

V. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, JAKIE WINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

    1. Podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy  - Załącznik nr 1 do zaproszenia;
    2. Podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy  - Załącznik nr 2 do zaproszenia;
    3. Zaparafowany wzór umowy Załącznik nr 3 wraz z załącznikami
    4. Podpisane przez Wykonawcę  Załączniki  nr 4, nr 5, nr 6  do zaproszenia,
    5.   Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej  - Załącznik nr 7 do zaproszenia;
    6. Podpisana przez Wykonawcę Klauzula informacyjna z Art. 13 RODO – Załącznik nr 8 do zaproszenia.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 3 czerwca 2022 roku:

1) drogą pocztową na adres: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej- TBS SP. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock, lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mzgm-plock.pl

2) osobiście, w siedzibie  Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej- TBS SP. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 w kancelarii pokój nr 8
Uwzględniane będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia  3 czerwca  2022 roku. Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom

2. Oferta winna być złożona:

1) w nieprzejrzystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez jej uszkodzenia kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, ze wskazaniem nazwy Zaproszenia do złożenia oferty, tj. Oferta na wykonanie usługi ogrodniczo – porządkowo – konserwacyjnej na  terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żyznej 39 w Płocku ” oraz adnotacją  „Nie otwierać przed dniem   3 czerwca  2022  roku, godz. 15:00”;

2) w przypadku braku informacji, o której mowa w pkt.2-1), Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z jej braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1.  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o., ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock w dniu  3 czerwca 2022 roku o godz. 1500, sala konferencyjna, poziom „-1”.
2.  Otwarcia ofert dokona Komisja Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców, którzy złożą oferty. O wyniku postępowania, Zamawiający poinformuje Wykonawców drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.

Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Anna Fornal - Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2, adres e-mail:  afornal@mzgm-plock.pl
tel.24/367-19-43  24/367-19-49 w godzinach od  8:00  do  15:00.

Zamawiający  zastrzega sobie możliwość odwołania, bądź unieważnienia postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty, bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: zal 1 Formularz.pdf

Pobierz plik: zal 2 oferta cenowa.pdf

Pobierz plik: zal 3 umowa.pdf

Pobierz plik: zal 4 mapa.pdf

Pobierz plik: zal 5 protokol.pdf

Pobierz plik: zal 6 wykaz prac.pdf

Pobierz plik: zal 7 wizja lokalna.pdf

Pobierz plik: zal 8 RODO.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30