Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie remontu dachu budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 6 wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień

23.02.2022 | 12:33

Zapytanie ofertowe

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie remontu dachu budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 6 wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującym Prawem budowlanym, normami i przepisami technicznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć wraz z dokonaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń w zakresie:

  1. projektów budowlano-wykonawczych robót;

  2. przedmiaru robót;

  3. kosztorysu inwestorskiego;

  4. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

  5. uzyskania wszelkich pozwoleń, opinii i zezwoleń;

  6. sprawowania nadzoru autorskiego.

2. Zakres prac opisano w załączniku nr 2.

Termin realizacji: do uzgodnienia

Warunki udziału:

 1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (Zał. 1);

 2. Załączenie kopii aktualnych dokumentów (uprawnienia do wykonywania projektów budowlanych i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa);

 3. Dokonania wizji lokalnej terenu w obecności przedstawiciela Zamawiającego;

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty wykonawcy, który z własnej winy nie zakończył robót prowadzonych na rzecz Zamawiającego w określonym w umowie terminie.

Kryteria wyboru ofert:

cena 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej jn. kopercie w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 16.03.2022 r. do godz. 10:00


Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie remontu dachu budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 6 wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień

Nie otwierać przed dniem 16.03.2022 r. do godz. 10.15”

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30

Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Zalacznik nr 1 - formularz oferty Obr. Westerplatte 6.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 2 - zakres prac Obr. Westerplatte 6.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30