Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polnej 18

15.09.2021 | 13:53

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Polnej 18 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:


Remont klatek schodowych (8 szt.) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polnej 18 w Płocku

Termin realizacji: do 30.06.2022 r.

Warunki udziału:

    1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał. Nr 1) wypełnionym na podstawie przedmiaru (zal. Nr 2) i dokumentacji budowlanej (zał. Nr 3)
    2. Załączenie do oferty aktualnych kserokopii uprawnień kierownika budowy oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
    3. Załączeniu potwierdzenia wykonania co najmniej jednej roboty remontowej o podobnym zakresie z ostatnich 3 lat.
    4. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty
    5. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 8 szt. klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zakresie naprawy tynków, szpachlowania, malowania ścian i sufitów, wykonania tynku mozaikowego na lamperiach, malowania balustrad, grzejników i drzwiczek tablic elektrycznych.

Kryteria wyboru ofert:

100% cena – wybór przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Polna 18 – oferty zostaną przekazane do zarządu wspólnoty, celem wyłonienia wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 24.09.2021 r. godz.11.00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:
„Oferta na wykonanie remontu klatek schodowych (8 szt.) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polnej 18 w Płocku. Nie otwierać przed dniem 24.09.2021 r. do godz. 11:00.”
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej. Wszelkich informacji udziela Tomasz Miecznik tel. 24 364 03 27 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: P18_ogloszenie.pdf

Pobierz plik: P18_zal_1_formularz.doc

Pobierz plik: P18_zal_2_przedmiar.pdf

Pobierz plik: P18_zal_3_dokum.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30