Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont pokrycia dachowego budynku położonego przy ul. Jaśminowej 4 w Płocku

23.08.2021 | 13:46

Płock dn.23.08.2021r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 4, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na remont pokrycia dachowego budynku położonego przy ul. Jaśminowej 4 w Płocku

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Zakres robót :

 1. pokrycie dachu papą termozgrzewalną o grubości min. 5,2 mm i zakresie temperatur pracy do – 20 st C

  1. rozbiórka i uzupełnienie papy na dachu – przyjęto 10% powierzchni dachu

  2. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych

  3. pokrycie dachu papą termozgrzewalną

  4. wykonanie obróbek blacharskich przy kominach

  5. pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną

 2. rozebranie i montaż obróbek ogniomurów

 3. podniesienie rynny na najniższych kondygnacjach łącznie z wymianą pasa nadrynnowego

 4. zwiększenie ilości obejm mocujących rury spustowe

 5. regulacja kąta spadku rynien

 6. wymiana kolan rury spustowej na kosze zlewowe

 7. wymiana wyłazów dachowych na wyłazy z możliwością zamykania

 8. wywóz i utylizacja odpadów powstałych podczas robót

Do dokonania wyceny należy posłużyć się przedmiarem pomocniczym (Zał nr 3)

Warunki udziału :

 1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym ( zał. nr 1) wraz z kosztorysem opracowanym na podstawie przedmiaru i ustaleń powstałych podczas wizji lokalnej.

 2. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. nr 2)

 3. Dokonanie wizji lokalnej przedmiotowego dachu w obecności przedstawiciela administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Pana Wiesława Frydrysiaka, tel. 24-364 03 25

Miejsce i forma składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 06.09.2021 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Jaśminowej 4, która dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-3640339 i Pan Wiesław Frydrysiak, pok nr 22, tel. 24-3640325 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .


Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Jasminowa 4 dach formularz Zal 1.pdf

Pobierz plik: Jasminowa 4 dach wykaz robot Zal 2.pdf

Pobierz plik: Jasminowa 4 dach przedmiar pomocniczy Zal 3.pdf

Pobierz plik: Jasminowa 4 dach ogloszenie.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30