Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę pokrycia dachowego na fragmencie (w obrębie lokalu nr 19, strychu, klatki schodowej nr 2 i lukarn – ok ½ powierzchni dachu) budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte

08.07.2021 | 13:03

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wymianę pokrycia dachowego na fragmencie (w obrębie lokalu nr 19, strychu, klatki schodowej nr 2 i lukarn – ok ½ powierzchni dachu) budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 9

Termin realizacji: od uzgodnienia

Zakres prac :

1. Demontaż istniejącego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami (w obrębie lokalu nr 19, strychu, klatki schodowej nr 2 i lukarn – ok ½ powierzchni dachu);

2. Montaż nowego pokrycia dachowego;

3. Wykonanie nowych obróbek blacharskich (kominów, lukarn, pasów pod i nadrynnowych, okien dachowych);

4. Wykonanie nowego orynnowania.

Wszystkie uzgodnienia odnośnie pełnego zakresu prac dokonać z przedstawicielami Zarządu Wspólnoty – Panami Maciejem Gapińskim (tel. 507 091 365) oraz Dariuszem Szadkowskim (tel. 608 677 788) – podczas wizji lokalnej oraz, w kwestiach technicznych z Inspektorem Nadzoru – Panią Dorotą Kurkowską (tel. 24 364 03 25).

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1) wraz z kosztorysem opracowanym na postawie ustaleń wizji lokalnej

  2. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch prac o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  3. Dokonanie wizji lokalne w obecności Zarządu Wspólnoty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia  22.07.2021 r. do godz. 15:00.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.


 

Pobierz plik: formularz wykaz Obroncow Westerplatte 9.pdf

Pobierz plik: wykaz Obroncow Westerplatte 9.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30