Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na naprawę podłóg i wymianę okładzin podłogowych w 9 lokalach mieszkalnych, gminnych

18.06.2021 | 13:50

Płock, dn. 18.06.2021 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ponownie ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

naprawę podłóg i wymianę okładzin podłogowych w 9 lokalach mieszkalnych, gminnych

Opis przedmiotu zamówienia: zakres wymiany – Zał. 2, opis przedmiotu zamówienia – Zał 5, wykaz lokali – Zał 7

Termin realizacji: do dnia 30 sierpnia 2021r.

Warunki udziału:

  1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (Zał 1),

  2. Załączenie do oferty:

- oświadczenie o zgodności zakresu prowadzonej działalności (wg zapisu w CEDiG lub KRS- kopie aktualnych odpisów) z zakresem związanym z realizacją zamówienia

- kopii uprawnień budowlanych kierownika robót i aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

  • kopii aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niż wartość oferty, a w przypadku jej braku inny dokument stwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  1. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiarami i zakresem robót oraz dokonaniu wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót – Zał. 4.

  2. Podpisanie klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO – Zał. 3.

  3. Złożenie oświadczenia o wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat robót budowlanych polegających na remoncie lokali mieszkalnych. Oświadczenie winno dotyczyć co najmniej 5 robót wykonanych terminowo i powinno zawierać informację o: zakresie branżowym remontu, wartościach brutto robót; terminie wykonania, danych Zamawiającego. Informacja nie dotyczy robót wykonywanych na rzecz osób fizycznych – Zał. 6

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty wykonawcy, który nie zakończył robót prowadzonych na rzecz Zamawiającego w określonym w umowie terminie.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości lokali, przy zastosowaniu oferowanych stawek dla lokali pozostałych.

  6. Stosowanie materiałów budowlanych niewadliwych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

  7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w trybie wyboru oferty (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w trybie wyboru oferty i zawarcia umowy w sprawie postępowania w trybie wyboru oferty. W tym przypadku do oferty winno zostać załączone pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo musi zawierać:

- oznaczenie wyboru oferty, którego pełnomocnictwo dotyczy,

- oznaczenie Wykonawców występujących wspólnie,

- wskazywać Wykonawcę – pełnomocnika (lidera),

- zakres udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa wyżej zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Kryteria wyboru ofert:

cena 100%

Materiały dotyczące postępowania udostępnione są na stronie: www.mzgm-plock.pl , można je również odebrać w MZGM - TBS Sp. z o.o. ul. H. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w pokój nr 22 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie MZGM-TBS sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż do dnia 24.06.2021 r. do godz. 15:00.

UWAGA: w związku z ogłoszonym na obszarze całej Polski stanem epidemii wywołanej COVID-19 w przypadku dostarczenia oferty osobiście, należy ją wrzucić do skrzynki pocztowej MZGM-TBS Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 13A, znajdującej się na drzwiach wejściowych do budynku (od ul. Gradowskiego).

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: Oferta na wykonanie naprawy podłóg i wymiany okładzin podłogowych w 9 lokalach mieszkalnych, gminnych w Płocku. Nie otwierać przed dniem 25.06.2021 r. godz. 10:00.”

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2021 r. o godz. 10:00.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, otwarcie ofert będzie przeprowadzone bez obecności Wykonawców. Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty zostanie opublikowane na stronie internetowej www.mzgm-plock.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno–Inwestycyjnego pod nr tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od 07:30 do 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie zakończył robót prowadzonych na rzecz Zamawiającego w określonym w umowie terminie, bądź nie wywiązał się z obowiązków gwarancyjnych – okres karencji określa się na 6 miesięcy od daty końcowego odbioru robót lub daty ostatecznego wezwania do wykonania naprawy gwarancyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru oferty bez podawania przyczyny.

 

Pobierz plik: Podlogi 1-1- formularz Zal 1 06-21.pdf

Pobierz plik: Podlogi 1-1 - zakres - Zal 2.pdf

Pobierz plik: Podlogi 1-1 klauzula informacyjna RODO Zal 3.pdf

Pobierz plik: Podlogi 1-1 oswiadczenie wykonawcy Zal 4.pdf

Pobierz plik: Podlogi 1-1- opis przedmiotu - Zal 5.pdf

Pobierz plik: Podlogi 1-1 oswiadczenie o robotach Zal 6.pdf

Pobierz plik: Podlogi 1-1- wykaz lokali Zal 7.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30