Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PVC w 10 lokalach mieszkalnych, gminnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych.

15.06.2021 | 09:08

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PVC w lokalach mieszkalnych, gminnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych

Termin realizacji: do dnia 15 września 2021 r.

Opis przedmiotu zamówienia: wykaz lokali, w których należy przeprowadzić prace, znajduje się w Załączniku 2, opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 3

Warunki udziału:

 1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (Zał 1) łącznie z wypełnioną wyceną jednostkową robót (Zał 2)

 2. Załączenie do oferty:

  1. oświadczenie o zgodności zakresu prowadzonej działalności (wg zapisu w CEDiG lub KRS- kopie aktualnych odpisów) z zakresem związanym z realizacją zamówienia,

  2. kopii uprawnień budowlanych kierownika robót i aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

  3. potwierdzonego opisu przedmiotu zamówienia Zał. 3

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty wykonawcy, który nie zakończył robót prowadzonych na rzecz Zamawiającego w określonym w umowie terminie.

 4. Na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 2,5% wynagrodzenia ryczałtowego. Podlegać ono będzie zwrotowi w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji dla przedmiotu umowy.

 5. Informacja o co najmniej 3 robotach związanych z wymianą stolarki drzwiowej o wartości min. 10.000,00 złotych brutto każda, prowadzonych w ostatnich 3 latach.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości lokali, przy zastosowaniu oferowanych stawek dla lokali pozostałych.

 7. Stosowanie materiałów budowlanych niewadliwych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

Kryteria wyboru ofert:

cena 100%

Materiały dotyczące postępowania udostępnione są na stronie: www.mzgm-plock.pl , można je również odebrać w MZGM - TBS Sp. z o.o. ul. H. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w pokój nr 22 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie MZGM-TBS Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż do dnia 22.06.2021 r. do godz. 09:00.

UWAGA: w związku z ogłoszonym na obszarze całej Polski stanem epidemii wywołanej COVID-19 w przypadku dostarczenia oferty osobiście, należy ją wrzucić do skrzynki pocztowej MZGM-TBS Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 13A, znajdującej się na drzwiach wejściowych do budynku (od ul. Gradowskiego).

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: Oferta na wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PVC w lokalach mieszkalnych, gminnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych”

„Nie otwierać przed dniem 22.06.2021 r. do godz. 10:00

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, rozpatrywanie ofert będzie przeprowadzone bez obecności wykonawców, przez komisję złożoną z uprawnionych pracowników Działu Techniczno – Inwestycyjnego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2021 r. o godz. 10:00. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail'ową.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny


 

Pobierz plik: Stolarka - 1 formularz Zal 1 06-21.pdf

Pobierz plik: Stolarka zestawienie Zal 2 06-2021.pdf

Pobierz plik: opis przedmiotu zamowienia - okna - zalacznik 3.pdf

Pobierz plik: Okna - ogloszenie 06-21.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30