Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na opracowanie ekspertyzy określającej stan techniczny i przydatność do dalszej eksploatacji stropów drewnianych w budynku mieszkalnym frontowym wielorodzinnym przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku

10.05.2021 | 13:19

               OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


I. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. 1 Maja 1 – Kolegialna 13 w Płocku, ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock.

II. Tryb zamówienia: Wybór ofert.

III. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie ekspertyzy określającej stan techniczny i przydatność do dalszej eksploatacji stropów drewnianych w budynku mieszkalnym frontowym wielorodzinnym przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku.

IV. Zakres robót:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy określającej stan techniczny i przydatność do dalszej eksploatacji stropów drewnianych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kolegialnej 13 (budynek frontowy 2 klatkowy) w Płocku.

Ekspertyzę należy opracować w 3 egzemplarzach, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich normach i trwale oprawić w okładkę formatu A-4 w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. Ekspertyza winna zawierać:

  • ocenę i ewentualną przydatność istniejących stropów drewnianych

  • udokumentowane opisowo, graficznie i fotograficznie odkrywki, ustalające stan istniejący oraz obliczenia sprawdzające

  • W przypadku konieczności wykonania wzmocnień lub wymian, opracowanie powinno zawierać wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej

Zrealizowanie wytycznych i zaleceń winno gwarantować osiągnięcie w zakresie konstrukcji pełnej sprawności technicznej obiektu w dotychczasowym jego kształcie.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ekspertyzy zgodnie z:

a) warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego,

b) wymogami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych,

c) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

d) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca musi udzielić gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od daty spisania bezusterkowego protokołu odbioru.


V. Termin wykonania: 1,5 miesiąca od dnia podpisania umowy

VI. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: ekspertyza winna być wykonana przez osoby posiadające doświadczenie i stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w branży właściwej do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające ww. w przypadku uprawnień wydanych przed dniem 30.12.1994 r., oraz posiadające tytuł rzeczoznawcy budowlanego, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Rzeczoznawców budowlanych oraz wpisane na listę członków Izby Samorządu Zawodowego

VII. Oferta powinna zawierać:

1. Nazwę i adres firmy, NIP, REGON.

Uwagi:

Nazwa i adres firmy muszą być zgodne z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS.

2. Koszt netto i brutto opracowania ekspertyzy.

3. Termin wykonania ekspertyzy.

4. Warunki płatności, gwarancji


VIII. Przygotowanie oferty:

  1. Pisemna oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszego opisu warunków zamówienia.

2. Oferta winna być podpisana przez oferenta lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Oferta nie opatrzona podpisem zostanie odrzucona.

3. W trakcie postępowania Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wszelkich wyjaśnień odnoszących się do treści złożonych przez nich ofert. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści złożonej oferty.

4. Z wybranym przez Zarząd Wspólnoty oferentem (lub oferentami) Zarząd może przeprowadzić negocjacje.

IX. Inne informacje dla oferentów:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8 lub skrzynce pocztowej na drzwiach w przypadku dalszych obostrzeń epidemiologicznych, nie później niż dnia  24.05.2021 r. godz.12.00

2. Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty złożenia oferty.

3. Kryteria oceny oferty:

- cena ofertowa,

- doświadczenie oferenta

- termin wykonania zamówienia

- okres gwarancji

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami jest Artur Wiśniewski – tel. 664 013 666

Zastrzega się prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

W wyborze ofert nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie przewiduje się obecności oferentów przy otwarciu ofert, a także nie dopuszcza się składania przez oferentów protestów i odwołań w przypadku, gdy oferta nie zostanie wybrana.


Załączniki:

Nr 1 – Wzór oferty.

Nr 2 – Rzut parteru (rysunek A-3)

Nr 3 – Rzut I piętra (rysunek A-4)

Nr 4 – Rzut poddasza (rysunek A-5)

Nr 5 – Przekrój D-D (rysunek A-6)

Nr 6 – Przekrój E-E (rysunek A-7) 

Pobierz plik: Zal 1 Formularz oferty Kolegialna 13.pdf

Pobierz plik: Zal 2 rysunek A3.pdf

Pobierz plik: Zal 3 rysunek A4.pdf

Pobierz plik: Zal 4 rysunek A5.pdf

Pobierz plik: Zal 5 rysunek A6.pdf

Pobierz plik: Zal 6 rysunek A7.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30