Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę poziomów wodociągowych w budynku przy ul. Zgliczyńskiego 6/1

04.03.2021 | 14:54

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na:

„Wykonanie wymiany poziomów wodociągowych w budynku przy ul. Zgliczyńskiego 6/1 w Płocku”

    Opis zadania:   Wymiana poziomów wodociągowych głównego ciągu i zaworów odcinających
           odgałęzienia do pionów. Roboty będą prowadzone w pomieszczeniach
           piwnicznych zajmowanych przez najemców (apteka, przychodnia zdrowia, lokale
           mieszkalne) wobec czego roboty muszą być realizowane w terminach
           uzgodnionych z użytkownikami lokali. Zakres robót według załączonego
           przedmiaru


Termin realizacji:  1,5 miesiąca od podpisania umowy

Okres gwarancji:  36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego   
                              przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do:
    • zapoznania się z załączonymi do ogłoszenia przedmiarami robót i zakresem robót,sporządzenie kosztorysu ofertowego metodą kalkulacji uproszczonej
    • dokonania wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty.
    • stosowania do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

Warunki udziału

1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym – Zał. 1.

2. Załączenie kopii aktualnych dokumentów kierownika robót budowlanych (uprawnienia i
    zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

3. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiarami i zakresem robót oraz dokonaniu wizji
    lokalnej w miejscu prowadzenia robót – Zał. 2.
4. Podpisanie klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO – Zał. 3.
5. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej.
6. Załączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
    Działalności Gospodarczej (np. KRS lub CEIDG).

7.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w trybie wyboru oferty (np.
   konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do  
   reprezentowania ich w postępowaniu w trybie wyboru oferty i zawarcia umowy w sprawie
   postępowania w trybie wyboru oferty. W tym przypadku do oferty winno zostać załączone
   pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo musi zawierać:   
- oznaczenie wyboru oferty, którego pełnomocnictwo dotyczy,
- oznaczenie Wykonawców występujących wspólnie,
- wskazywać Wykonawcę – pełnomocnika (lidera),
- zakres udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa wyżej zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Kryteria wyboru oferty

Cena - 100%

Materiały dotyczące wyboru oferty udostępnione są na stronie internetowej www.mzgm-plock.pl.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie MZGM-TBS Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż do dnia 18.03.2021 r. do godz. 14:50.
UWAGA: w związku z ogłoszonym na obszarze całej Polski stanem epidemii wywołanej COVID-19 w przypadku dostarczenia oferty osobiście, należy ją wrzucić do skrzynki pocztowej MZGM-TBS Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 13A, znajdującej się na drzwiach wejściowych do budynku (od ul. Gradowskiego).
Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: „Oferta na wykonanie wymiany poziomów wodociągowych w budynku przy ul. Zgliczyńskiego 6/1 w Płocku. Nie otwierać przed dniem 19.03.2021 r. godz. 10:00.”
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2021 r. o godz. 10:00.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, otwarcie ofert będzie przeprowadzone bez obecności Wykonawców. Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty zostanie opublikowane na stronie internetowej www.mzgm-plock.pl.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Techniczno–Inwestycyjnego pod nr tel. 24 364 03 39 w godzinach pracy od 07:30 do 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie zakończył robót prowadzonych na rzecz Zamawiającego w określonym w umowie terminie, bądź nie wywiązał się z obowiązków gwarancyjnych – okres karencji określa się na 6 miesięcy od daty końcowego odbioru robót lub daty ostatecznego wezwania do wykonania naprawy gwarancyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru oferty bez podawania przyczyny.

 

Pobierz plik: Zgliczynskiego 6-1 ogloszenie.pdf

Pobierz plik: formularz oferty Zal 1.pdf

Pobierz plik: Zgliczynskiego 6-1 Oswiadczenie Zal 2.pdf

Pobierz plik: Zgliczynskiego 6-1 klauzula RODO Zal 3.pdf

Pobierz plik: Zgliczynskiego 6-1 PRZEDMIAR.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30