Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na ostawę artykułów papierniczo – biurowych

21.12.2020 | 10:03

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej –TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A ogłasza wybór oferty na:

"Dostawę artykułów papierniczo – biurowych"

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów papierniczo – biurowych środkiem transportu przystosowanym do przewozu artykułów papierniczo -biurowych, którym dostarczane będą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części:

Część I „Artykuły papiernicze”

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały biurowe jakościowo równoważne. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Szczegółowy wykaz artykułów  określa Załącznik nr 1 - „Artykuły papiernicze”

Część II „ Tonery oraz tusze”

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały biurowe jakościowo równoważne. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych (w przypadku tuszy/tonerów wydajność, pojemność, jakość wydruku), kompatybilnych ze sprzętem do którego jest zamawiany (drukarką, kserokopiarką, urządzeniem wielofunkcyjnym), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie.

Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego tuszów/tonerów nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez zamawiającego o wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi  w siedzibie zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego gdy ich uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu dostarczonego przez wykonawcę. Za podstawę żądania przez zamawiającego naprawy drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego (włączając w to wymianę  głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego.

Naprawa drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego  w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia Wykonawcy konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawa poniesie Wykonawca.

Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach informację umożliwiającą identyfikację produktu, producenta.

Zamawiający wymaga , aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.

Szczegółowy wykaz artykułów określa - Załącznik nr 1a - „ Tonery oraz tusze”

Część III „Pozostałe artykuły papierniczo - biurowe”

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały biurowe jakościowo równoważne. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Szczegółowy wykaz artykułów papierniczo biurowych określa - Załącznik nr 1b - „Pozostałe artykuły papierniczo - biurowe”

Na każdą Część zostanie zawarta odrębna umowa.

II. INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca złoży ofertę na jednym Formularzu ofertowym na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części zamówienia lub na daną (jedną) część zamówienia:

Część I    „Artykuły papiernicze”
Część II  „Tonery oraz tusze”
Część III „Pozostałe artykuły papierniczo – biurowe”

W przypadku złożenia oferty na wybraną Część zamówienia Wykonawca w formularzu oferty w pozostałym zakresie wpisuje „nie dotyczy”.

Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

Materiały dotyczące postępowania udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzgm-plock.pl. Można je również odebrać w MZGM-TBS Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku pok. nr 4 w godz. od 7:30 do 15:30, po uprzednim ustaleniu terminu.

Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Dział Administracyjno – Gospodarczy Zdzisław Wysocki tel. 600 051 276 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU

W postępowaniu w trybie wyboru oferty mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dostarczą niżej wymienione dokumenty:   
1. Załącznik nr 2 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 3,3a,3b. - Formularz cenowy,
3. Odpis lub wydruk właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert.
4.Załącznik nr 4  - wykaz wykonanych dostaw (co najmniej jedna dostawa), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert oraz załączeniem referencji / dokumentów potwierdzających, że przedmiotowa dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
5. Załącznik nr 5 – wykaz cześć zamówienia, których Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku gdy Wykonawca nie przewiduje podwykonawców wpisuje ,, Nie dotyczy” i załącza niewypełniony Załącznik nr 5.
6. Załącznik nr 6,6a,6b – zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy ( Wykonawca składa zaparafowany wzór umowy dotyczący części na którą składa ofertę).
7. Załącznik nr 7 – podpisana przez Wykonawcę klauzula informacyjna z art. 13 RODO
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w trybie wyboru oferty albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia w trybie wyboru oferty. W tym przypadku do oferty winno zostać załączone pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo musi zawierać:   
- oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy,
- oznaczenie Wykonawców występujących wspólnie
- wskazywać Wykonawcę – pełnomocnika (lidera),
- zakres udzielonego pełnomocnictwa.
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do wskazania rachunku bankowego, przez który przeprowadzane będą wszystkie operacje finansowe związane z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa wyżej zostanie wybrana Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy , umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY

1. Kryterium oceny oferty: Cena 100%

2. Ocena ofert:

a) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny
cena – 100% .

b) Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany odrębnie dla każdej Części tj.

Części tj. Część I „Artykuły papiernicze”, Część II  „Tonery oraz tusze”, Część III „Pozostałe artykuły papierniczo – biurowe”

c) Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny ofert z podatkiem VAT złożonych na te same Części.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty powinna być obliczona w następujący sposób:
1.Wykonawca przedstawi cenę oferty na jednym Formularzu ofertowym – Załącznik Nr 2 na
wszystkie części zamówienia lub na wybrane części zamówienia lub na daną (jedną) część zamówienia:   Część I „Artykuły papiernicze”, Część II „Tonery oraz tusze”, Część III „Pozostałe artykuły papierniczo  – biurowe”.
2. Wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji wchodzących w skład przedmiotu zamówienia  dla danej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę zgodnie z formularzem cenowym – Załącznik Nr 3 i przedstawi cenę oferty.
3. Ceny jednostkowe netto określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie podlegają zmianom.
4. Ceny określone przez Wykonawcę powinny uwzględniać opusty, jakie Wykonawca oferuje.
5. Zamawiający poprawi w ofercie:
1)  oczywiste omyłki pisarskie  
2) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, warunkami wyboru oferty niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z    o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13 A  09-402 Płock,  nie później niż do dnia 30.12.2020 r.  do godz. 9:00

Uwaga: W związku z ogłoszonym na obszarze całej Polski stanem epidemii wywołanej COVID – 19 w przypadku dostarczenia oferty osobiście należy ją wrzucić do skrzynki pocztowej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp.  z o.o., 09-400 Płock ul. Henryka Sienkiewicza 13 A znajdującej się na drzwiach wejściowych (od strony szczytowej) do budynku.

2. Ofertę należy złożyć w  zamkniętym opakowaniu uniemożliwiających identyfikację Wykonawcy, zaadresowanym do Zamawiającego ze wskazaniem nazwy wyboru oferty, tj.
Oferta na ,, Dostawę artykułów papierniczo – biurowych” oraz  „Nie otwierać przed 30.12.2020 r.  godz. 9:00”.
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Zamawiający otworzy opakowania z ofertami w obecności Wykonawców, którzy przybędą do siedziby  Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13 A   w Płocku, w dniu 30.12.2020 r. godz. 900 sala konferencyjna poziom – 1.

Uwaga: W związku z ogłoszonym na obszarze całej Polski stanem epidemii wywołanej COVID – 19 oraz wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z organizowaniem wszelkich zgromadzeń, podczas otwarcia ofert będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi obecnie obowiązującego prawa w tym zakresie. Wobec powyższego Zamawiający zwraca się do Wykonawców, którzy przybędą na otwarcie ofert o zastosowanie wszelkich środków ostrożności poprzez między innymi  posiadanie masek ochronnych bądź przyłbic osłaniających usta i nos.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania bez podawania przyczyny.


[ZMIANA OGŁOSZENIA]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  na ,, Dostawę artykułów papierniczo – biurowych”

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej –TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A informuje o zmianie ogłoszenia z dnia 18.12.2020r. dotyczącego postępowania w trybie wyboru oferty na  ,,Dostawę artykułów papierniczo – biurowych”.

Przed zmianą:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.
Po zmianie:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Od dnia podpisania umowy  do 31.12.2021 r.

Przed zmianą
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
2. Wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji wchodzących w skład przedmiotu zamówienia  dla danej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę zgodnie z formularzem cenowym – Załącznik Nr 3 i przedstawi cenę oferty.
Po zmianie:
2. Wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji wchodzących w skład przedmiotu zamówienia  dla danej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę zgodnie z formularzem cenowym – Załącznik Nr 3, 3a,3b i przedstawi cenę oferty.

Przed zmianą:
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
2. Ofertę należy złożyć w  zamkniętym opakowaniu uniemożliwiających identyfikację Wykonawcy, zaadresowanym do Zamawiającego ze wskazaniem nazwy wyboru oferty, tj.
Oferta na ,, Dostawę artykułów papierniczo – biurowych” oraz  „Nie otwierać przed 30.12.2020 r. Godz. 9:00”.
Po zmianie:
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
2. Ofertę należy złożyć w  zamkniętym opakowaniu uniemożliwiających identyfikację Wykonawcy, zaadresowanym do Zamawiającego ze wskazaniem nazwy wyboru oferty, tj.
Oferta na ,, Dostawę artykułów papierniczo – biurowych” oraz  „Nie otwierać przed 30.12.2020 r.  Godz.  9:15”.

Przed zmianą:
VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Zamawiający otworzy opakowania z ofertami w obecności Wykonawców, którzy przybędą do siedziby  Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13 A w Płocku, w dniu 30.12.2020 r. godz. 900 sala konferencyjna poziom – 1.
Po zmianie:
VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Zamawiający otworzy opakowania z ofertami w obecności Wykonawców, którzy przybędą do siedziby  Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13 A  w Płocku, w dniu 30.12.2020 r. godz. 9: 15 sala konferencyjna poziom – 1.

Więcej w załącznikach poniżej:

 

Pobierz plik: ogloszenie.pdf

Pobierz plik: Artykuly pismiennicze_Zal_1.ods

Pobierz plik: Tonery oraz tusze - Zal_1a.ods

Pobierz plik: Pozostale art papierniczo-biurowe - Zal_1b-1.ods

Pobierz plik: Formularz cenowy na 2021 r - Zal_3-1.ods

Pobierz plik: Formularz cenowy na 2021 r - Zal_3a-1.ods

Pobierz plik: Formularz cenowy na 2021 r - Zal_3b-3.ods

Pobierz plik: art biurowe 2021 wersja ostatnia pop.doc

Pobierz plik: zmiana_ogloszenia.pdf

Pobierz plik: zmiana_ogloszenia.odt

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30