Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku przy ul. Tumskiej 9a wraz z ekspertyzą stanu ochrony przeciwpożarowej [AKTUALIZACJA]

15.12.2020 | 13:20

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Tumskiej 9a ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:
 
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Tumskiej 9a w Płocku wraz z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalno-usługowego na podstawie istniejącej ekspertyzy technicznej dostosowania pomieszczeń budynku na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury. Dokumentacja opracowana w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i w formacie .pdf) powinna zawierać:
    • ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z uzgodnieniem rozwiązań zamiennych przedstawionych w ekspertyzie z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwem Infrastruktury.
    • projekt budowlany i wykonawczy robót remontowych (wykonanie odsolenia i izolacji poziomych i pionowych fundamentów, wzmocnienie drewnianych belek stropowych nad I piętrem, zabezpieczenie drewnianej więźby dachowej, wymiana okien klatek schodowych i piwnic, naprawy tynków i malowanie klatek schodowych, remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych, remont pomieszczeń użytkowych),
    • projekt instalacji sanitarnej (wymiana instalacji c.o., wod-kan, c.w., wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego o wydajności 200 kW)
    • projekt instalacji elektrycznej (rozdzielnie zasilające, WLZ główny i do mieszkań, oświetlenie klatki schodowej z czujnikami ruchu, instalacja przyzywowa i domofonowa, wyłącznik p.poż.)
    • kosztorysy inwestorskie
    • wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, w tym prawomocne pozwolenie na budowę, pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie na wycinkę drzew.

Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem (kondygnacja podziemna) zaliczonym do grupy wysokości średniowysoki (SW). Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej – ściany murowane, stropy żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachowe z blachy na rąbek.
    • Powierzchnia zabudowy: 707,23 m2
    • Powierzchnia użytkowa: 2 828,91 m2
    • Kubatura: 9 889,00 m3
    • Wysokość budynku: 14,33 m
    • Długość budynku: 33,64 m
    • Szerokość budynku: 32,53 m

Budynek stanowi część zabudowy dawnego Hotelu Angielskiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 153/697/62 W w dniu 12.04.1962 r.
Wspólnota Mieszkaniowa dysponuje już pozwoleniem na budowę, pozwoleniem konserwatorskim oraz dokumentacją projektowo-kosztorysową remontu elewacji, balkonów i drzwi wejściowych do budynku.

Termin realizacji:

31.05.2021 r.

Warunki udziału:

1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (Zał. 1);
2. Załączenie kopii aktualnych dokumentów (uprawnienia projektowe wszystkich branż i zaświadczenia o przynależności do właściwych organów samorządów zawodowych );
3. Dokonania wizji lokalnej w budynku przy ul. Tumskiej 9a;
4. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, wykazania się opracowaniem co najmniej 1 dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub użytkowego objętego ochroną konserwatorską potwierdzonej dokumentem, że usługa została wykonana należycie.
5. Udzielenie gwarancji na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
6. Zapewnienia w ramach umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami.

Kryteria wyboru ofert:
100% cena

Materiały dotyczące postępowania udostępnione są na stronie: www.mzgm-plock.pl, można je również odebrać w MZGM-TBS sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w pokój nr 21 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie MZGM-TBS, ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 30.12.2020 r. godz. 10:00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Tumskiej 9a w Płocku wraz z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej. Nie otwierać przed dniem 30.12.2020 do godz. 11”. W przypadku braku informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed terminem.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną przekazane do Zarządu Wspólnoty celem wyłonienia wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela Tomasz Miecznik, tel. 24 364 03 27 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac projektowych lub odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

[AKTUALIZACJA]

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS sp. z o.o.  odpowiadając na zapytania dotyczące zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Tumskiej 9a w Płocku wraz z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej” informuje:

1. Zakres opracowania dotyczy pomieszczeń użytkowych budynku i części wspólnych (klatki schodowe, piwnice) bez części mieszkalnej.

2. Powierzchnia mieszkalna nie objęta opracowaniem wynosi 250,08 m2

3. Termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Zakres opracowania nie obejmuje inwentaryzacji budynku, która została wykonana w sierpniu 2019 r w ramach istniejącej ekspertyzy technicznej dostosowania pomieszczeń budynku na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury.

 

Pobierz plik: ogloszenie_T9a.pdf

Pobierz plik: zal1_formularz_T9a.odt

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30