Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wykonywanie konserwacji dwóch kotłowni gazowych w budynkach gminnych administrowanych przez MZGM – TBS sp. z o.o.

19.11.2020 | 13:39

Płock, dn. 19.11.2020 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając jako Administrator w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku reprezentującego Gminę - Miasto Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

Wykonywanie konserwacji dwóch kotłowni gazowych w budynkach gminnych administrowanych przez MZGM – TBS sp. z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia: Wszystkie kotłownie wyposażone są w urządzenia firmy Viessmann. Zakres robót obejmuje bieżącą konserwację oraz usuwanie wszelkich usterek i awarii, bez zakupu urządzeń i podstawowych materiałów. Szczegółowy zakres konserwacji określony został w załączniku nr 1. Kotłownia gazowa w budynku przy ul. Słonecznej 62 – moc 130kW dwufunkcyjna; kotłownia gazowa w budynku przy ul. Bukowej 40 – moc 130kW dwufunkcyjna

Termin realizacji: od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Warunki udziału:

  1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (Zal 1)

  2. Zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia oraz z zakresem konserwacji określonym w załączniku nr 2;

  3. Do oferty należy załączyć kopię uprawnień serwisowych firmy Viessmann oraz kopię zaświadczeń kwalifikacyjnych pracowników, uprawniających do obsługi kotłowni – co najmniej 2 osoby.

  4. Załączenie do oferty oświadczenia z dokonania wizji lokalnej kotłowni;

  5. Złożenie dokumentów potwierdzających prawidłowe i rzetelne wykonywanie prac związanych z konserwacją co najmniej dwóch kotłowni gazowych o mocy min. 50 kW przez co najmniej dwa lata w ciągu ostatnich pięciu lat (przed upływem terminu składania ofert)

Kryteria wyboru ofert: cena 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres oferty-ti@mzgm-plock.pl nie później niż dnia 27.11.2020 r. godz.10:00.

Oferta powinna być złożona jako załącznik (w formacie pdf) do e-maila z określeniem w temacie nazwy postępowania:

Oferta na wykonywanie konserwacji dwóch kotłowni gazowych w budynkach gminnych administrowanych przez MZGM – TBS sp. z o.o.

Nie otwierać przed dniem 27.11.2020 r. do godz. 10.10

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, rozpatrywanie ofert będzie przeprowadzone bez obecności wykonawców, przez komisję złożoną z uprawnionych pracowników Działu Techniczno – Inwestycyjnego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2020 r. o godz. 10:10. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail'ową.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Kotlownie gazowe konserwacja 21 formularz Zal 1.pdf

Pobierz plik: kotlownie gazowe konserwacja 21 zakres Zal 2.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30