Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach gminnych administrowanych przez MZGM TBS sp. z o. o. w Płocku

19.11.2020 | 13:35

Płock, dn. 19.11.2020 r

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając jako Administrator w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku reprezentującego Gminę – Miasto Płock, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach gminnych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o. o. w Płocku

Termin realizacji: od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Warunki udziału:

  1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał 1)

  2. Złożenie potwierdzonych kopii uprawnień budowlanych o specjalności elektrycznej oraz kopi aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  3. Złożenie dokumentów potwierdzających prawidłowe i rzetelne wykonywanie nadzoru elektrycznego przez co najmniej trzy lata w budynkach o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 50.000 m2 w ciągu ostatnich pięciu lat (przed upływem terminu składania ofert)

  4. Zapoznanie się z zakresem prac (zał. 2)

Kryteria wyboru ofert:

cena 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres oferty-ti@mzgm-plock.pl nie później niż dnia 27.11.2020 r. godz.10:00.

Oferta powinna być złożona jako załącznik (w formacie pdf) do e-maila z określeniem w temacie nazwy postępowania:

Oferta na prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach gminnych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o. o. w Płocku

Nie otwierać przed dniem 27.11.2020 r. do godz. 10.10

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, rozpatrywanie ofert będzie przeprowadzone bez obecności wykonawców, przez komisję złożoną z uprawnionych pracowników Działu Techniczno – Inwestycyjnego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2020 r. o godz. 10:10. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail'ową.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Nadzor elektryczny 21 zakres Zal 2.pdf

Pobierz plik: Nadzor elektryczny 21 formularz Zal 1.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30