Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont budynku przy ul. Kolegialnej 37

30.06.2020 | 14:03

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Kolegialnej 37 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:
wykonanie remontu budynku przy ul. Kolegialnej 37


Termin realizacji: do 30.11.2020 r.

Warunki udziału:
1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał. nr 1) sporządzonej na podstawie przedmiaru robót (zał. nr 2), ekspertyzy technicznej (zał. nr 3) oraz decyzji nr 10/2020 z dnia 23.01.2020 r (zał. nr 4).
2. Załączenie do oferty kserokopii aktualnych uprawnień kierownika budowy oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych obejmujących: naprawę i wzmocnienie balkonów (4szt.), naprawę pęknięć ścian zewnętrznych, zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe belek stropu nad piwnicą, naprawę spękanych tynków na klatce schodowej, naprawę pokrycia i więźby dachowej, naprawę uszkodzonych kominów na poddaszu i ponad dachem zgodnie z Ekspertyzą techniczną budynku oraz decyzją  nr 10/2020 z dnia 23.01.2020 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Budynek mieszkalny wielorodzinny podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych i poddaszu nieużytkowym, wybudowany w 1936 r. wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i stanowi element zespołu urbanistyczno–architarchitektonicznego wpisanego do rejestru zabytków.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca dokona wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego, uzyska zezwolenie zarządcy drogi gminnej na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz pokryje wszelkie koszty z tym związane.

Kryteria wyboru ofert: 100% cena.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie MZGM-TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 08.07.2020 r. godz.10:00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:
„Oferta na remont budynku przy ul. Kolegialnej 37. Nie otwierać przed dniem 08.07.2020 r. do godz. 11:00.”
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną przekazane do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Kolegialnej 37 celem wyłonienia wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela Tomasz Miecznik tel. 24 364 03 27 w godzinach pracy tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: ogloszenie_K37.pdf

Pobierz plik: K37_zal1_formularz.doc

Pobierz plik: K37_zal2_przedmiar.pdf

Pobierz plik: K37_zal3_ekpertyza.pdf

Pobierz plik: zgloszenie_K37.pdf

Pobierz plik: K37_rys1.pdf

Pobierz plik: K37_rys2.pdf

Pobierz plik: K37_zal4_dec_MKZ.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30