Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Tumskiej 5 w Płocku

29.06.2020 | 13:44

Płock dn. 29.06.2020 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Tumskiej 5 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

Termin realizacji: do dnia 31 lipca 2020 r.

Warunki udziału:

  1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym - Zał 1

  2. Zapoznanie się z załączonymi do ogłoszenia przedmiarami robót - Zał 2

  3. Załączenie kopii aktualnych dokumentów kierownika robót budowlanych (uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)

  4. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty wykonawcy, który nie zakończył robót prowadzonych na rzecz Zamawiającego w określonym w umowie terminie bądź nie wywiązał się z obowiązków gwarancyjnych

  6. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie

Kryteria wyboru ofert:

cena 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres oferty-ti@mzgm-plock.pl nie później niż dnia 06.07.2020 r. godz.10:00.

Oferta powinna być złożona jako załącznik (w formacie pdf) do e-maila z określeniem w temacie nazwy postępowania:

Oferta na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Tumskiej 5 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

Nie otwierać przed dniem 06.07.2020 r. do godz. 10.10

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, rozpatrywanie ofert będzie przeprowadzone bez obecności wykonawców, przez komisję złożoną z uprawnionych pracowników Działu Techniczno – Inwestycyjnego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2020 r. o godz. 10:10. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail'ową.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Tumska 5-21 formularz Zal 1.pdf

Pobierz plik: Tumska 5-21 przedmiary Zal 2.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30