Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych dla Wspólnot Mieszkaniowych

18.06.2020 | 10:23

O G Ł O S Z E N I E

                                                                      O WYBORZE OFERT

Wspólnoty Mieszkaniowe niżej wymienionych nieruchomości położonych w Płocku , w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłaszają

wybór ofert

na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych


L.p.

Adres

Ilość lokali

Ilość wodomierzy

Moduł radiowy

1

Słowackiego 23

60

120 (60 zw, 60 cw)

DUO 50szt, MONO 20szt

(10szt zw, 10szt cw)

2

Kolegialna 29

25

50 (25 zw, 25 cw)

DUO 20szt, MONO 10szt

(5szt zw, 5szt cw)

3

Bielska 22

26+2

56 (28 zw, 28 cw)

MONO 56szt

4

Obrońców Westerplatte 5

19

38 (19 zw, 19 cw)

MONO 38szt

Zakres robót obejmuje :

  • Demontaż istniejących wodomierzy

  • Montaż wodomierzy firmy Fila typ Franco JS-1,6 klasy R 100 z modułami zdalnego odczytu wraz z zaworami antykropelkowymi firmy Fila i plombowaniem – wszystkie materiały dostarcza wykonawca

  • Spisanie numerów i stanu wodomierzy istniejących, numeru i stanu wodomierzy montowanych i uzyskanie potwierdzającego podpisu lokatora

Na każde zadanie zawarta zostanie odrębna umowa pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową i wykonawcą robót

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres oferty-ti@mzgm-plock.pl nie później niż do dnia 1.07.2020r. godz. 10:00. Oferty powinny być złożone jako załączniki do e-maila w formacie pdf (odrębna oferta dla każdego adresu). W temacie e-maila prosimy podać nazwę postępowania:

Oferta na wymianę wodomierzy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).Oferent powinien zadeklarować w ofercie realny czas wykonania każdego zadania w dniach, liczony od daty podpisania umowy

Oferty przekazane zostaną Zarządom Wspólnot, które dokonają wyboru wykonawcy na poszczególne zadania.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30