Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Kwiatowej 23 wraz z budową zjazdu indywidualnego z ul. Kwiatowej

05.03.2020 | 12:08

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Kwiatowej 23 klatka I i II oraz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Kwiatowej 23 klatka III i IV ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

wykonanie utwardzenia terenu działek o numerach ewid. 40/5 i 40/7 przy ul. Kwiatowej 23 wraz z budową zjazdu indywidualnego z ul. Kwiatowej (droga gminna) do działki nr 40/7.

Termin realizacji: do 30.06.2020 r

Warunki udziału:

  1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał. nr 1) sporządzonej na podstawie przedmiaru robót (zał. nr 2), dokumentacji projektowej (zał. nr 3) oraz decyzji MZD nr 21/18 z dnia 16.05.2018 r (zał. nr 4).

  2. Załączenie do oferty kserokopii aktualnych uprawnień kierownika budowy oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

  3. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia części działek należących do wspólnot mieszkaniowych przy ul. Kwiatowej 23 o łącznej powierzchni około 695 m2 oraz wykonanie zjazdu indywidualnego z ul. Kwiatowej na działkę o nr 40/7 zgodnie z dokumentacją projektową oraz decyzją MZD nr 21/18 z dnia 16.05.2018 r. Projektowane rozwiązanie to utwardzony plac o szerokości 15 m i długości około 58 m, który nie będzie posiadał spadków. Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych prefabrykowanych „ażurowych” o wymiarach 40x60x10 cm i oraz kostki betonowej o wymiarach 10x20x8 cm. Projektowany zjazd będzie miał szerokość 3m oraz będzie wyokrąglony promieniami 3 m. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy metodami ręcznymi dokonać odkrywek istniejących sieci. Roboty towarzyszące to: usunięcie karpin drzew, rozbiórka śmietnika, rozbiórka części chodnika, montaż 2 szt. szlabanów, montaż 5 szt. słupków U-12. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca dokona wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego, uzyska zezwolenie zarządcy drogi gminnej na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz pokryje wszelkie koszty z tym związane.


Kryteria wyboru ofert:

100% cena.


Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie MZGM-TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 18.03.2020 r. godz.10:00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na wykonanie utwardzenia terenu działek o numerach ewid. 40/5 i 40/7 przy ul. Kwiatowej 23 wraz z budową zjazdu indywidualnego z ul. Kwiatowej (droga gminna) do działki nr 40/7. Nie otwierać przed dniem 18.03.2020 r. do godz. 11:00.”

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.


Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną przekazane do Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych Kwiatowa 23 klatka I i II oraz Kwiatowa 23 klatka III i IV celem wyłonienia wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela Tomasz Miecznik tel. 24 364 03 27 w godzinach pracy tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: K23_ogloszenie.pdf

Pobierz plik: K23_zal1_formularz.doc

Pobierz plik: K23_zal2_przedmiar.pdf

Pobierz plik: K23_zal3_proj_opis.pdf

Pobierz plik: K23_zal3_proj_rys.pdf

Pobierz plik: K23_zal4_decyzjaMZD.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30