Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji nadbudowy i przebudowy budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Nowy Rynek 2

27.02.2020 | 16:22

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej przy realizacji zamierzenia pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej” w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 278/1, obręb ewidencyjny 8-Śródmieście.

I. Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do dnia podpisania odbioru końcowego

II. Zakres prac :
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w skład których zgodnie z dokumentacją budowlaną wchodzą: wymiana stropów, demontaż istniejącego poszycia dachowego wraz z konstrukcją oraz wykonanie nowego dachu, wymiana obróbek blacharskich z orynnowaniem, remont komina, wykonanie wieńca, wykonanie nowych kominów wentylacyjnych, demontaż schodów klatki schodowej i wykonanie nowych schodów żelbetowych, remont elewacji z naprawą tynków zew. i pęknięć sztukaterii, malowanie ścian zew., remont istniejących ścian nośnych wew., demontaż pieców kaflowych, demontaż części ścian wew., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Budynek usługowo-mieszkalny jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 195/1282W. Pełnienie nadzoru odbywać się będzie poprzez obecność Inspektora Nadzoru na terenie budowy, odpowiednio do potrzeb wynikających z toku budowy, jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu. Szczegółowy zakres prac zawiera zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

III. Warunki udziału :
1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1)
2. Posiadania kwalifikacji do pełnienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2067 ze zm.)
3. Udokumentowanie posiadanego doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat minimum dwóch prac polegających na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy (zał. nr 2)
4. posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
5. Załączenie kopii aktualnych dokumentów (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa);
6. Dokonanie wizji lokalnej budynku przy ul. Nowy Rynek 2
7. Zapoznanie się z projektem umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego (zał. nr 4)

IV. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie MZGM-TBS, ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 10.03.2020 r. godz. 10:00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: „Oferta na na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji nadbudowy i przebudowy budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2.  Nie otwierać przed dniem 10.03.2020 do godz. 11”. W przypadku braku informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed terminem.

V. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną przekazane do Zarządu Wspólnoty celem wyłonienia wykonawcy.

VI. Kryterium wyboru oferty:
Cena

Materiały dotyczące postępowania udostępnione są na stronie: www.mzgm-plock.pl, można je również odebrać w siedzibie MZGM-TBS sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w pokój nr 21 w godzinach od 7:30 do 15:30. Wszelkich informacji udziela Tomasz Miecznik, tel. 24 364 03 27 od godz. 7:30 do 15:30. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.


 

Pobierz plik: NR2 ogloszenie.pdf

Pobierz plik: NR2 zal 1 formularz.odt

Pobierz plik: NR2 zal 2 wykaz.doc

Pobierz plik: NR2 zal 3 zakres.pdf

Pobierz plik: NR2 zal 4 umowa.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30