Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na wymianę w 3 klatkach chodowych pochwytów balustrad schodowych na drewniane w budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

19.02.2020 | 09:52

Ogłoszenie o wyborze ofert

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 8, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wymianę w 3 klatkach chodowych pochwytów balustrad schodowych na drewniane w budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Zakres robót :

zgodnie z przedmiarem w budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

Warunki udziału :

  1. Złożenie ofert na załączonym formularzu ofertowym - zał. nr 1

  2. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie załączonego przedmiaru

  3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym zakresie (Zał. nr 2)

  4. Dokonanie wizji lokalnej przeznaczonych do modernizacji balustrad schodowych

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 03.03.2020 do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Pozostałe informacje:

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24 364 03 39 i inspektor nadzoru ds. budowlanych Wiesław Frydrysiak, pok nr 22, tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: formularz oferty Na Skarpie 8.pdf

Pobierz plik: Na Skarpie 8 przedmiar.pdf

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30