Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy trzech wiatrołapów do budynku wielorodzinnego przy ul. Braci Jeziorowskich 11

07.02.2020 | 13:23

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Braci Jeziorowskich 11 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy trzech wiatrołapów do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Braci Jeziorowskich 11  w Płocku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego o trzy wiatrołapy przed istniejącymi wejściami do klatek schodowych w 4 egzemplarzach wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.
Budynek 5 kondygnacyjny podpiwniczony, wybudowany w 1988 roku. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1770 m2. Zakres robót dla każdego wiatrołapu będzie obejmował: wykonanie fundamentów, murowanie 3 ścian zewnętrznych z przeszklonymi drzwiami wejściowymi i trzema oknami na każdej elewacji, dachu dwuspadowego oraz roboty wykończeniowe. Wykonanie instalacji oświetleniowej i domofonowej. Wymianę istniejących drzwi wejściowych do budynku.

Termin realizacji do 30.06.2020 r.

Warunki udziału:
1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (Zał. 1);
2. Załączenie kopii aktualnych dokumentów (uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa);
3. Dokonania wizji lokalnej w budynku przy ul. Braci Jeziorowskich 11;

Materiały dotyczące postępowania udostępnione są na stronie: www.mzgm-plock.pl, można je również odebrać w MZGM-TBS sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w pokój nr 21 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie MZGM-TBS, ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 18.02.2020 r. godz. 10:00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy trzech wiatrołapów do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Braci Jeziorowskich 11 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.  Nie otwierać przed dniem 14.02.2020 do godz. 11”. W przypadku braku informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed terminem.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną przekazane do Zarządu Wspólnoty celem wyłonienia wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela Tomasz Miecznik, tel. 24 364 03 27 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: ogloszenie.pdf

Pobierz plik: zal1 formularz BJ11.odt

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30