Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na dostawę artykułów papierniczo-biurowych

18.12.2019 | 13:34

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:
 
Dostawę artykułów papierniczo - biurowych
       

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  artykułów papierniczo – biurowych
środkiem transportu przystosowanym do przewozu artykułów papierniczo – biurowych, którym dostarczane
będą do siedziby zamawiającego. Szczegółowy wykaz artykułów papierniczo – biurowych jest określony w
załączniku nr 1 (ilość pozycji 126).

Termin realizacji:  od 01.01.2020  - do 31.12.2020 r.

Warunki udziału:

1. Zapoznanie się z załączonym do ogłoszenia szczegółowym wykazem artykułów papierniczo – biurowych (załącznik nr 1),
2. Zapoznanie się z załączonym przedmiotem zamówienia (załącznik nr 2)
3. Przygotowanie oferty zawierającej dokumenty wykazane w pkt. 3
4. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty:
- formularz oferty (załącznik nr 3)
- formularz cenowy (załącznik nr 4)
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
- minimum 1-nej referencji na dostawę art. papierniczo - biurowych o wartości nie mniejszej niż cena   oferty brutto z ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy z tego okresu.
5. Zapoznanie się i akceptacja wzoru umowy (załącznik nr 5).

Kryteria wyboru ofert:

cena 100%
Materiały dotyczące postępowania udostępnione są na stronie: www.mzgm-plock.pl , można je również odebrać w MZGM - TBS Sp. z o .o. ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock, w pokój nr 4 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o.,ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia  30.12.2019 r. do godz.9:00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na dostawę artykułów papierniczo  - biurowych
           
Nie otwierać przed dniem 30.12.2019r. do godz. 9:30.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o. o.,  nastąpi w dniu 30.12.2019 r. o godz. 9.30 w pokoju nr 4.

Wszelkich informacji udziela Zdzisław Wysocki, tel. 24 364-03-14 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: ogloszenie.pdf

Pobierz plik: Formularz cenowy 2020.ods

Pobierz plik: Formularz ofertowy_art biurowe_zal2.odt

Pobierz plik: Opis przedmiotu zamowienia_art biurowe.odt

Pobierz plik: Wykaz art biurowych 2020.ods

Pobierz plik: Wzor umowy zal5.odt

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30