Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie wymiany instalacji c.o. i wod-kan w budynku przy ul. 1 Maja 1 w Płocku

13.11.2019 | 14:30

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. 1 Maja 1 i Kolegialna 13, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku

ogłasza wybór ofert

na wykonanie wymiany instalacji c.o. i wod-kan w budynku przy ul. 1 Maja 1 w Płocku

Termin realizacji robót : do 20 września 2020r.

Nieruchomość ul. 1 Maja 1 składa się z budynku głównego 4 kondygnacyjnego podpiwniczonego dwuklatkowego i oficyny 3 kondygnacyjnej jednoklatkowej podpiwniczonej. Powierzchnia użytkowa łącznie wynosi 2908,94 m2 (24 lokale mieszkalne i 5 lokali użytkowych).

Zgodnie z opracowaną dokumentacją inwestor przewiduje zastosowanie grzejników Purmo i rur stalowych łączonych na zaciski technologii Kan-therm Steel w lokalach. W piwnicach rurociągi poziome w technologii PP Glass. Trasa instalacji po śladzie rurociągów istniejących. Instalacja wodociągowa z rur PP (ZW PP, CW i cyrkulacja PP Stabi). Instalacja kanalizacyjna z rur PCV, założono wymianę podejść z podstropowych na nadstropowe.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym zał. Nr 1 w zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 4.12.2019 r. do godz. 10:00. Do oferty należy załączyć kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej wg załączonych przedmiarów w wersji pdf i ath oraz wykaz wykonanych w ostatnich 2 latach robót o podobnym charakterze (zał. 2)

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Techniczno - Inwestorskiego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 .

 

Pobierz plik: 1 Maja 1 c.o. przedmiar.pdf

Pobierz plik: 1 Maja 1 c.o.ath

Pobierz plik: 1 Maja 1 wod-kan.przedmiar.pdf

Pobierz plik: 1 Maja 1 wod-kan.ath

Pobierz plik: wykaz robot ZAL NR 2.pdf

Pobierz plik: Formularz oferty ZAL NR 1.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30