Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie naprawy stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Kolegialnej 3

08.11.2019 | 12:36

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 3 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

wykonanie naprawy stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku.

Termin realizacji: do 31.03.2020 r

Warunki udziału:
1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał. nr 1)
2. Złożenie do oferty kosztorysu ofertowego na podstawie przedmiaru robót (zał. nr 2)
3. Załączenie do oferty aktualnych kserokopii uprawnień kierownika budowy oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty
5. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy stropu nad piwnicą w budynku oficyny zgodnie z zakresem robót przedstawionym w przedmiarze i ekspertyzie technicznej stropu nad piwnicą

Kryteria wyboru ofert:
Wybór przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Kolegialna 3 – oferty zostaną przekazane do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Kolegialna 3, celem wyłonienia wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 29.11.2019 r. godz.11.00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:
„Oferta na wykonanie naprawy stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku. Nie otwierać przed dniem 29.11.2019 r. do godz. 11:00.”
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej. Wszelkich informacji udziela Justyna Gapińska tel. 24 364 03 38 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: ogloszenie_kolegialna_3.pdf

Pobierz plik: formularz_zal 1.doc

Pobierz plik: przedmiar_zal 2.pdf

Pobierz plik: ekspertyza_kolegialna_3.pdf

Pobierz plik: rzut_stropu_kolegialna_3.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30