Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku przy ul. Słonecznej 60 wraz z audytem energetycznym

29.10.2019 | 12:20

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Słonecznej 60 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego przy ul. Słonecznej 60 w Płocku wraz z audytem energetycznym.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na podstawie uprzednio opracowanego audytu termomodernizacyjnego w 4 egzemplarzach do uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie remontu. Budynek podpiwniczony, 4 kondygnacyjny w tym poddasze użytkowe, wybudowany w 1993 roku. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1486,68 m2. Zakres robót remontowych będzie obejmował: wymianę pokrycia dachowego, wykonanie izolacji termicznej stropu ostatniej kondygnacji, remont kominów ponad dachem, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, wymianę parapetów, docieplenie elewacji wraz z uzgodnieniem kolorystyki w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta,  remont balkonów, wymianę okien drewnianych na PCV na klatkach schodowych i w piwnicach, montaż systemowych studzienek doświetlających, remontem schodów zewnętrznych i opaski wokół budynku, remontem instalacji elektrycznej części wspólnych.

Termin realizacji: 2020 rok

Warunki udziału:
1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (Zał. 1);
2. Załączenie kopii aktualnych dokumentów (uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa);
3. Dokonania wizji lokalnej w budynku przy ul. Słonecznej 60;

Kryteria wyboru ofert: Wybór przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej  Słoneczna 60.

Materiały dotyczące postępowania udostępnione są na stronie: www.mzgm-plock.pl, można je również odebrać w MZGM-TBS sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w pokój nr 21 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie MZGM-TBS, ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 06.11.2019 r. godz. 10:00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego przy ul.Słonecznej 60 wraz z audytem energetycznym. Nie otwierać przed dniem 06.11.2019 do godz. 11”. W przypadku braku informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed terminem.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną przekazane do Zarządu Wspólnoty celem wyłonienia wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela Tomasz Miecznik, tel. 24 364 03 27 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: ogloszenie_Sloneczna_60.pdf

Pobierz plik: formularz_Sloneczna60.odt

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30