Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie naprawy 2 szt. balkonów na elewacji frontowej budynku przy ul. Bielskiej 12

03.10.2019 | 15:16

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 12 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:
wykonanie naprawy 2 szt. balkonów na elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bielskiej 12 w Płocku.


Termin realizacji: do 20.12.2019 r

Warunki udziału:
1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał. nr 1)
2. Załączenie do oferty aktualnych kserokopii uprawnień kierownika budowy oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty
4. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy 2 szt. balkonów na elewacji frontowej budynku przy ul. Bielskiej w Płocku (I piętro) polegającej na wymianie skorodowanych desek na podestach drewnianych o wymiarach 290 x 100 cm na stalowych wspornikach ozdobnych znajdujących się w dobrym stanie technicznym wraz z podwyższeniem balustrad balkonowych do wysokości 110 cm poprzez przedłużenie od dołu stalowych słupków balustrad (dospawanie prętów i kształtowników stalowych z pomalowaniem). Roboty powinny być prowadzone z rusztowania. Nowe deski ułozone na pióro i wpust, zaimpregnowane i pomalowane. Czoło i boki podestów wykończone obróbką blacharską.

Kryteria wyboru ofert:
Wybór przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Bielska 12 – oferty zostaną przekazane do Zarządu Wspólnoty Bielska 12, celem wyłonienia wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 11.10.2019 r. godz.11.00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:
„Oferta na wykonanie naprawy 2 szt. balkonów na elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bielskiej 12 w Płocku. Nie otwierać przed dniem 11.10.2019 r. do godz. 11:00.”
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej. Wszelkich informacji udziela Tomasz Miecznik tel. 24 364 03 27 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: ogloszenie_B12.pdf

Pobierz plik: formularz Zal 1.doc

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie naprawy 2 szt. balkonów na elewacji frontowej budynku przy ul. Bielskiej 12

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30