Wybory ofert

Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie rozbiórki części frontowej i oficyny lewej budynku przy ul. Kolegialnej 4

23.09.2019 | 15:37

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ponownie ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

rozbiórkę części frontowej i oficyny lewej budynku mieszkalno – usługowego posadowionego na działce 796/1 przy ul. Kolegialnej 4 w Płocku

Termin realizacji: do dnia 15 listopada 2019 roku

Warunki udziału:

  1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym - Zał 1

  2. Zapoznanie się z załączonymi do ogłoszenia projektem rozbiórki wraz z rysunkami przedmiarami robót- Zał 2-1 do 2-10

  3. Złożenie wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat robót związanych z rozbiórką budynków mieszkalnych lub usługowych

  4. Załączenie kopii aktualnych dokumentów kierownika robót budowlanych (aktualne uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)

  5. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty

  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty wykonawcy, który nie zakończył robót prowadzonych na rzecz Zamawiającego w określonym w umowie terminie bądź nie wywiązał się z obowiązków gwarancyjnych

Kryteria wyboru ofert:

cena 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 09.10.2019 r. godz.10:00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na rozbiórkę części frontowej i oficyny lewej budynku mieszkalno – usługowego posadowionego na działce 796/1 przy ul. Kolegialnej 4 w Płocku

Nie otwierać przed dniem 09.10.2019 r. do godz. 10.10

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., nastąpi w dniu 09.10.2019 r. o godz. 10:10 w pokoju nr 22.

Wszelkich informacji udziela Pan Tomasz Wójcik tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Kolegialna 4 - rozbiorka formularz Zal 1.pdf

Pobierz plik: Kolegialna 4 - projekt rozbiorki Zal 2-1.pdf

Pobierz plik: Kolegialna 4 rys 1 Zal 2-2.pdf

Pobierz plik: Kolegialna 4 rys 2 Zal 2-3.pdf

Pobierz plik: Kolegialna 4 rys 3 Zal 2-4.pdf

Pobierz plik: Kolegialna 4 rys 4 Zal 2-5.pdf

Pobierz plik: Kolegialna 4 rys 5 Zal 2-6.pdf

Pobierz plik: Kolegialna 4 rys 6 Zal 2-7.pdf

Pobierz plik: Kolegialna 4 rys 7 Zal 2-8.pdf

Pobierz plik: Kolegialna 4 rys 8 Zal 2-9.pdf

Pobierz plik: Kolegialna 4 rys 9 Zal 2-10.pdf

Pobierz plik: Kolegialna 4 - rozbiorka przedmiary Zal 2.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30