Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

01.08.2019 | 13:35

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnoty Mieszkaniowe niżej wymienionych nieruchomości położonych w Płocku , w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłaszają

wybór ofert

na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych


L.p.

Adres

Ilość lokali

Ilość wodomierzy

Moduł radiowy

1

Żwirki i Wigury 3

40

80 (40 zw, 40 cw)

DUO 40szt

2

Bielska 26

41

86 (43 zw, 43 cw)

DUO 43szt

3

Bielska 38

18

54 (27 zw, 27 cw)

DUO 27 szt

4

Obrońców Westerplatte 7/1

41

82 (41 zw, 41 cw)

DUO 35szt, MONO 12szt (6szt zw, 6szt cw)

5

Padlewskiego 17C

9

20 (10 zw, 10 cw)

DUO 8szt, MONO 4szt

(2szt zw, 2szt cw)

Zakres robót obejmuje :

  • Demontaż istniejących wodomierzy

  • Montaż wodomierzy firmy Fila typ Franco JS-1,6 klasy R 100 wraz z zaworami antykropelkowymi firmy Fila i plombowaniem – wszystkie materiały dostarcza wykonawca

  • Spisanie numerów i stanu wodomierzy istniejących, numeru i stanu wodomierzy montowanych i uzyskanie potwierdzającego podpisu lokatora


Na każde zadanie zawarta zostanie odrębna umowa pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową i wykonawcą robót


Oferty należy złożyć na formularzach ofertowych wg. zał. Nr 1 – 5 (odrębna oferta dla każdego adresu) w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 6, nie później niż do dnia 20.08.2019 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).Oferent powinien zadeklarować w ofercie realny czas wykonania każdego zadania w dniach, liczony od daty podpisania umowy

Oferty przekazane zostaną Zarządom Wspólnot, które dokonają wyboru wykonawcy na poszczególne zadania.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:00 do 15:30 . 

Pobierz plik: formularz Bielska 26.pdf

Pobierz plik: formularz Bielska 38.pdf

Pobierz plik: formularz Obr West 7-1.pdf

Pobierz plik: formularz Padlewskiego 17C.pdf

Pobierz plik: formularz zwirki i wigury 3.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30