Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie rozbiórki elementów zagospodarowania terenu znajdujących na zapleczu budynków mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 13BC, 15ABC i 17ABC w Płocku

05.07.2019 | 09:13

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

rozbiórkę elementów zagospodarowania terenu znajdujących się na działkach przynależnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Sienkiewicza 13BC, Sienkiewicza 15ABC i Sienkiewicza 17ABC w Płocku

Termin realizacji: 30 dni od daty podpisania umowy

Warunki udziału:

  1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym - Zał 1

  2. Zapoznanie się z załączonymi do ogłoszenia przedmiarami robót- Zał 2 i zakresem robót – Zał 3

  3. Złożenie wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat robót związanych z zagospodarowaniem terenu o powierzchni zbliżonej do powierzchni określonej w przedmiarze robót

  4. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty wykonawcy, który nie zakończył robót prowadzonych na rzecz Zamawiającego w określonym w umowie terminie bądź nie wywiązał się z obowiązków gwarancyjnych

  6. Stosowanie do robót materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie

Kryteria wyboru ofert:

cena 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 12.07.2019 r. godz.10:00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na rozbiórkę elementów zagospodarowania terenu znajdujących się na działkach przynależnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Sienkiewicza 13BC, Sienkiewicza 15ABC i Sienkiewicza 17ABC w Płocku

Nie otwierać przed dniem 12.07.2019 r. do godz. 10.10

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., nastąpi w dniu 12.07.2019 r. o godz. 10:10 w pokoju nr 22.

Wszelkich informacji udziela Pan Tomasz Wójcik tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: S13-17 - rozbiorka formularz Zal 1.pdf

Pobierz plik: S13-17 - rozbiorka - przedmiar Zal 2.pdf

Pobierz plik: S13-17 - rozbiorka - opis Zal 3.pdf

Pobierz plik: S13-17 - rozbiorka mapy orientacyjne.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30