Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na docieplenie budynku wielorodzinnego przy ul. Kolegialnej 29/1

22.05.2019 | 10:54

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 29/1 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:
wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego przy ul. Kolegialnej 29/1 w Płocku

Termin realizacji: od 01.07.2019 do 30.09.2019 r.

Warunki udziału:
1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (załącznik nr 1)
2. Złożenie do oferty kosztorysu ofertowego wykonanego na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 2) i projektu (załącznik nr 3 i nr 4)
3. Załączenie do oferty aktualnych kserokopii uprawnień kierownika robót oraz kserokopie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4. Załączenie do oferty referencji z minimum 2 robót o podobnym zakresie z ostatnich 3 lat
5. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty
6. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie

Kryteria wyboru ofert:
Wybór przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Kolegialna 29/1 – oferty zostaną przekazane do Zarządu Wspólnoty Kolegialna 29/1, celem wyłonienia wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 07.06.2019 r. godz.15:00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego przy ul. Kolegialnej 29/1 w Płocku

Nie otwierać przed dniem 07.06.2019 r. do godz. 15.00

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty.

Wszelkich informacji udziela Tomasz Miecznik tel. 24 364 03 27 w godzinach pracy od godz. 730 do godz. 1530.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: ogloszenie_K29_1.pdf

Pobierz plik: zal_1_formularz_K29_1.doc

Pobierz plik: zal_2_przedmiar_K29_1.pdf

Pobierz plik: zal_3_opis_tech_K29_1.pdf

Pobierz plik: zal_4_rysunki_K29_1.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30