Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont elewacji, balustrad balkonowych, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz pokrycia dachowego budynku położonego przy ul. Tumskiej 5

09.04.2019 | 14:26

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Tumskiej 5 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu elewacji, balustrad balkonowych, obróbek blacharskich,  rynien, rur spustowych oraz pokrycia dachowego budynku położonego przy ul. Tumskiej 5 w Płocku

Termin realizacji: od 15.05.2019 do 30.09.2019 r.

Warunki udziału:
1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (załącznik nr 1)
2. Złożenie do oferty kosztorysu ofertowego na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 2)
3. Załączenie do oferty aktualnych kserokopii uprawnień kierownika robót oraz kserokopie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4. Załączenie do oferty referencji z minimum 2 robót o podobnym zakresie z ostatnich 3 lat
5. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty
6. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie

Kryteria wyboru ofert:
Wybór przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Tumska 5 – oferty zostaną przekazane do Zarządu Wspólnoty Tumska 5, celem wyłonienia wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 25.04.2019 r. godz.15.00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na wykonanie remontu elewacji, balustrad balkonowych, obróbek blacharskich,
rynien, rur spustowych oraz pokrycia dachowego budynku położonego
przy ul. Tumskiej 5 w Płocku

Nie otwierać przed dniem 25.04.2019 r. do godz. 15.00

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty.

Wszelkich informacji udziela Tomasz Miecznik tel. 24 364 03 27 w godzinach pracy od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: zal_1_formularz.doc

Pobierz plik: zal_2_przedmiar.pdf

Pobierz plik: opis_techniczny.pdf

Pobierz plik: decyzja_30.pdf

Pobierz plik: decyzja_286.pdf

Pobierz plik: estetyka.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30