Przetargi i aukcje

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1

12.05.2020 | 12:57

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ-TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A

OGŁASZA

AUKCJĘ USTNĄ

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego1, obręb nr 0004 „Łukasiewicza”, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych, bezpośrednio do siebie przylegających, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 387/4 o powierzchni 0,1715 ha oraz 390/4 o powierzchni 0,0294 ha, ujętych w jednej księdze wieczystej KW nr 00134292/6.

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części miasta Płocka na osiedlu „Łukasiewicza”, w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Zgliczyńskiego. Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość jest płaski, działki mają kształt regularny prostokątów, teren jest ogrodzony. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy 679,00 m2, przeznaczonym do kapitalnego remontu bądź rozbiórki.

Dojazd do nieruchomości odbywa się przez nieruchomości gruntowe: o nr ew. nr 1234, stanowiącą własność Gminy – Miasto Płock oraz o nr 389/2, będącą w wieczystym użytkowaniu Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, na których ustanowione są nieograniczone w czasie służebności gruntowe polegające na prawie przejazdu i przechodu. Przy sprzedaży nieruchomości (tj. w trakcie spisywania aktu notarialnego), w celu zapewnienia działkom nr ew. 387/4 oraz 390/4 dostępu do drogi publicznej, przez Sprzedającego zostanie ustanowiona dodatkowo służebność przejazdu i przechodu przez działkę o nr ew. 387/9, stanowiącą własność MZGM-TBS Sp. z o. o. i zostaną zniesione obecne służebności przejazdu i przechodu do nieruchomości poprzez działki o nr ew. 392/23 i 390/7.

Nieruchomość posiada pełny dostęp do infrastruktury technicznej (instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa). Sąsiedztwo nieruchomości stanowią inne niezabudowane i zabudowane nieruchomości o charakterze mieszkaniowym i usługowym.

Dla działek nr ew. 387/4 oraz 390/4 nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Płocka przyjęte Uchwałą nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku, zgodnie z którym teren objęty ww. działkami stanowi obszar o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej (MW). Funkcje uzupełniające dla tego obszaru: usługowa, mieszkalna jednorodzinna, przestrzennie publiczna, inne funkcje towarzyszące.

Aukcja odbędzie się w dniu 27.05.2020 roku o godz. 10:30, w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o., ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock, sala konferencyjna- poziom „-1”.

Cena wywoławcza wynosi: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży.

Postąpienie minimalne 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) liczone w cenie netto.

Wadium w wysokości 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy), należy wnieść w pieniądzu do dnia 22.05.2020 roku na rachunek bankowy MZGM – TBS Sp. z o. o. prowadzony w PKO BP S.A. nr 30 1020 3974 0000 5402 0098 2272.

Regulamin aukcji określający jej warunki zamieszczony jest na stronie internetowej www.mzgm-plock.pl w zakładce „Przetargi i aukcje”.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać pod nr tel. 024 364-03-23, e-mail: plisocki@mzgm-plock.pl lub na stronie internetowej www.mzgm-plock.pl w zakładce „Przetargi i aukcje”.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, od dnia 12.05.2020 roku do dnia 22.05.2020 roku (od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Zarząd MZGM - TBS Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany warunków aukcji lub jej odwołania bez podania przyczyny, jak również zamknięcia aukcji bez wybrania oferty.

Nieruchomość wystawiona na aukcję jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Rękojmia za wady fizyczne i prawne zostaje wyłączona – postanowienie nie dotyczy konsumentów.

 

Pobierz plik: Ogloszenie - Al. Roguckiego.pdf

Pobierz plik: Regulamin Al. Roguckiego.pdf

Pobierz plik: Oswiadczenie.pdf

Pobierz plik: Roguckiego Wypis budynek.pdf

Pobierz plik: Roguckiego - wypis grunty.pdf

Pobierz plik: Roguckiego - mapa.pdf

Pobierz plik: Roguckiego - Studium uwarunkowan.pdf

Pobierz plik: Schemat pomieszczenia.pdf

 

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30