Przetargi i aukcje

Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego - Budowa (odbudowa) lewej oficyny budynku przy ul. Sienkiewicza 38 oraz budowa budynku przy ul. Sienkiewicza 38 przylegającego do ul. Kaczmarskiego

30.08.2019 | 13:43

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego, pn.: „Budowa (odbudowa) lewej oficyny mieszkalnej budynku przy ul. Sienkiewicza 38 oraz budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sienkiewicza 38 przylegającego do ul. Kaczmarskiego”   

Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością na podstawie art 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Pzp) przekazuje poniżej informacje które zostały podane podczas otwarcia ofert:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia wynosi 8 675 777,69 zł brutto.  Do dnia 30.08.2019 r. do godziny 10.00 wpłynęła 1 oferta.

Oferta nr 1 wpłynęła w dniu 30.08.2019 r. godz. 09.45  
Repro spółka z o.o., 09-411 Płock ul. Zglenickiego 50 g

Cena oferowana w zł:

I.
a) cena netto (bez podatku VAT) - 7 660 330,01
Siedem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści złotych 01/100

b) kwota podatku VAT  8 %  - 612 826,40
Sześćset dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 40/100

c) cena brutto (z podatkiem VAT) - 8 273 156,41
Osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 41/100
Zgodnie z tabelą elementów scalonych (poz. 8)

II.
a) cena netto (bez podatku VAT) - 587 375,72
pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 72/100

b) kwota podatku VAT  23 % - 135 096, 42
Sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 42/100

c) cena brutto (z podatkiem VAT) - 722 472,14
Siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote 14/100
Zgodnie z tabelą elementów scalonych (poz. 9)

III.
Łączna kwota I c) + II c) - 8 995 628,55     
Osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 55/100   
Zgodnie z tabelą elementów scalonych (poz. 10)

Okres gwarancji – 3 lata  (minimum 3 lata)

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, który posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy
5 lat ponad wymagane 10 lat doświadczenia zawodowego kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Termin wykonania zamówienia:
termin  rozpoczęcia od dnia podpisania umowy
termin zakończenia 24 miesiące od dnia podpisania umowy

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Pobierz plik: Info_otwarcie_ofert.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30