Przetargi i wybory ofert / Zamówienia Publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

23.06.2021 | 11:54

Zamawiający Gmina - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1, posiadającą NIP 774-31-35-712, REGON 611016086, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, posiadającego NIP 774-32-28-081, REGON 364131770, w imieniu i na rzecz którego postępowanie przeprowadza Administrator - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000154882, posiadający NIP 774-24-73-542; REGON 610260915; kapitał zakładowy w wysokości 36.293.000,00 złotych, na podstawie Pełnomocnictwa nr 36/2019 z dnia 09.10.2019 r. udzielonego przez Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku Pana Krzysztofa Woronieckiego na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, że za najkorzystniejszą została uznana oferta: Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane s.c. J. Dylewski - S. Krupiński, ul. Kochanowskiego 5, 09-400 Płock. Oferta spełnienia warunki i wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert.

 

Pobierz plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty podpis.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30